Η DOTSOFT Α.Ε. ανάδοχος του έργου «Εγκατάσταση Δικτύου Υδρομετεωρολογικών Σταθμών για την Έγκαιρη Προειδοποίηση Πλημμυρικών Φαινομένων» στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προχωράει στην υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Δικτύου Υδρομετεωρολογικών Σταθμών για την Έγκαιρη Προειδοποίηση Πλημμυρικών Φαινομένων».

Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία DOTSOFT, η οποία έχει στο παρελθόν αναλάβει με επιτυχία αντίστοιχα έργα έξυπνων πόλεων, περιβαλλοντικού χαρακτήρα, πυροπροστασίας κ.α. με χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού και υλοποίηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση ενός δικτύου 15 υδρομετεωρολογικών σταθμών σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία, με σκοπό την παρακολούθηση μετρήσεων σχετικών με ύδατα και με τις μετεωρολογικές συνθήκες, σε πραγματικό χρόνο, για την πρόληψη, την έγκαιρη προετοιμασία και την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Οι σταθμοί θα έχουν τη δυνατότητα μέτρησης της στάθμης, της ταχύτητας και της παροχής υδάτων, όπως επίσης και των κυριότερων μετεωρολογικών δεδομένων στις περιοχές εγκατάστασής τους, όπως ατμοσφαιρική θερμοκρασία και υγρασία, ταχύτητα και κατεύθυνση ανέμου, βαρομετρική πίεση, βροχόπτωση, ηλιακή ακτινοβολία, πλήθος και απόσταση πτώσης κεραυνών κ.α.

Τέλος, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ενός Κέντρου λήψης δεδομένων των περιφερειακών τηλεμετρικών σταθμών, στο οποίο θα καταλήγουν αυτόματα όλα τα δεδομένα που θα συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο. Το Κέντρο θα αποτελείται από λογισμικό και υλικό εξοπλισμό, θα λαμβάνει αυτόματα τις μετρήσεις επικοινωνώντας με τους σταθμούς, θα επεξεργάζεται τα δεδομένα, θα τα οπτικοποιεί και θα τροφοδοτεί τρίτες εφαρμογές για υπολογιστές και για έξυπνες συσκευές.

Το έργο υλοποιείται με γνώμονα την συμμόρφωση στις Ευρωπαϊκές οδηγίες για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, αλλά και στην κατεύθυνση της υλοποίησης του Σχεδίου Διαχείρισης Υδάτων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος. Επιπλέον, στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του περιβάλλοντος και της κοινωνίας στις σύγχρονες πιέσεις της αστικής ρύπανσης, των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και της ανεξέλεγκτης αστικής ανάπτυξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Comments are closed.