CR INDEX 2024

To κορυφαίο εργαλείο ενσωμάτωσης και αξιολόγησης της βιώσιμης ανάπτυξης και κριτηρίων ESG σε αναβαθμισμένη πλατφόρμα!

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης καλωσορίζει δυναμικά τη νέα χρονιά ανακοινώνοντας τη φιλοξενία του CR INDEX σε ανανεωμένη πλατφόρμα, με βασικά χαρακτηριστικά της το εμπλουτισμένο περιεχόμενο, την πιο γρήγορη περιήγηση, την καλύτερη, πιο user friendly πλοήγηση για τους χρήστες, αλλά και την ανανεωμένη σχεδίαση.
Ο νέος δείκτης CR INDEX έχει αναδειχτεί τα τελευταία χρόνια ως ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία στην Ελλάδα και διεθνώς για την ενσωμάτωση και  βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη και κριτήρια ESG.
Eπιπλέον, υποστηρίζει την καλύτερη ενσωμάτωση των τελευταίων νομοθεσιών και διεθνών τάσεων, όπως το νέο πρότυπο ΕSRS (Ευρωπαϊκό Standard για Sustainability Reporting) και τις Ευρωπαϊκές Νομοθεσίες CSRD, CSDD ενώ η ένταξη των σημαντικότερων ESG και Net-Zero κριτηρίων και standards στον CR INDEX και στο CRI Pass, επιτρέπει στις εταιρίες που συμμετέχουν στον δείκτη να εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις που απορρέουν από τις νέες νομοθετικές απαιτήσεις.

Τώρα περισσότερο από ποτέ, οι εταιρίες θα έχουν πρόσβαση σε συγκριτικά στοιχεία (ποσοτικά και ποιοτικά) που θα τους επιτρέπουν εύκολα και γρήγορα να εντοπίσουν τα δυνατά και αδύναμα σημεία στην στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης και να σχεδιάσουν το πλάνο που θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν, όχι μόνο τα ESG ratings, αλλά και τις ετήσιες εταιρικές επιδόσεις τους.

Ποια είναι τα οφέλη των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον δείκτη CR INDEX:

  • Αξιολογούν την εταιρική στρατηγική τους και τις επιδόσεις τους στους 4 βασικούς τομείς: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά.
  • Λαμβάνουν αναλυτική παρουσίαση (Feedback Report) των αποτελεσμάτων τους σε κάθε τομέα, η οποία τους επιτρέπει να προσμετρήσουν τις καλές πρακτικές αλλά και να ενσωματώσουν τα κριτήρια ΕSG στην οργανωσιακή τους κουλτούρα σε ολόκληρο το εύρος της εταιρείας.
  • Έχουν τη δυνατότητα να συγκριθούν με τις επιχειρήσεις του κλάδου τους (benchmarking), ενώ γίνονται πιο «ελκυστικές» για χρηματοδότηση από Τράπεζες και χρηματοδοτικά funds.

Tο Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης έχει υποστηρίξει περισσότερες από 80 ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις από 12 διαφορετικούς κλάδους, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 20% του Ελληνικού ΑΕΠ, να συστηματοποιήσουν τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG), να ενσωματώσουν αποτελεσματικά υπεύθυνες πρακτικές στη στρατηγική τους και να καταγράψουν αξιόπιστα στοιχεία και μετρήσιμα και αποτελέσματα, μέσα από το διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεων του CR Index.

Στη διαδικασία αξιολόγησης του CR Index, ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες αξιολογούν και διασφαλίζουν με βάση τα διεθνή κριτήρια του BITC και CRI τις επιδόσεις και τη συμβολή των επιχειρήσεων στους τέσσερις βασικούς πυλώνες: την κοινωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά. Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα διάκρισης των επιδόσεων ενός οργανισμού: Platinum, Gold, Silver και Bronze.

H Πιστοποίηση CRI Pass, που είναι ειδικά σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να πιστοποιήσουν και να διασφαλίσουν ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της Εταιρικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG), δίνει τη δυνατότητα να κάνουν μία συνολική αξιολόγηση των επιδόσεών τους.
Καθώς πρόκειται για μία ανεξάρτητη αξιολόγηση, η Πιστοποίηση συμβάλλει στη βελτίωση της αξιοπιστίας των επιχειρήσεων προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ τις υποστηρίζει στην εναρμόνιση με τα  κριτήρια ESG, διεθνή Standards όπως τα GRI, UN Global Compact, UN Sustainable Development Goals, καθώς και τη Νομοθεσία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών δεδομένων.

O κύκλος υποβολής συμμετοχών φέτος θα κλείσει στις 30 Ιανουαρίου 2024.

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης CRI είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2008 και είναι ο πρώτος φορέας που έφερε τα κριτήρια ESG στις Ελληνικές επιχειρήσεις ως αποκλειστικός εκπρόσωπος του Εθνικού Δείκτη CR Index, σε συνεργασία με τον βρεττανικό οργανισμό Business in the Community (BITC) που τελεί υπό τη σκέπη του Βασιλιά Κάρολου.
Ο Δείκτης CR Index είναι ένα στρατηγικό, διοικητικό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να αξιολογήσουν τις ενέργειες τους στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και ESG και να συγκρίνουν τις πρακτικές τους με τις πρακτικές αξιόλογων εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

O κύκλος της φετινής αξιολόγησης αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2024 με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και την Τελετή Βράβευσης των εταιρειών που θα διακριθούν.

Comments are closed.