OGMP 2.0 Δέσμευση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η ΔΕΠΑ Υποδομών εντάσσεται στην πρωτοβουλία του τομέα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου για το Μεθάνιο (OGMP) 2.0

Υιοθετώντας τη στρατηγική δέσμευση του μητρικού ομίλου Italgas για την οικοδόμηση ενός μέλλοντος με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, η ΔΕΠΑ Υποδομών έγινε μέλος της πρωτοβουλίας Oil and Gas Methane Partnership (OGMP) 2.0. Αυτή η στρατηγική δράση ευθυγραμμίζει τις φιλοδοξίες της Εταιρείας με τον μέτοχό της, ενισχύοντας περαιτέρω τον στόχο της για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών μεθανίου. Η Italgas, ανάμεσα στα αρχικά μέλη της OGMP 2.0 ήδη από το 2020, έχει λάβει την ανώτατη διάκριση “Gold Standard” βάσει ενός αξιόπιστου και λεπτομερούς σχεδίου εφαρμογής για τα διαδοχικά έτη 2021, 2022 και 2023.

Η OGMP 2.0 αποτελεί το μοναδικό ολοκληρωμένο, βασισμένο σε μετρήσεις, πλαίσιο εθελοντικής αναφοράς του κλάδου, ενισχύοντας την ακρίβεια και τη διαφάνεια της αναφοράς των εκπομπών μεθανίου στον τομέα του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου. Η συμμαχία αυτή συγκεντρώνει περισσότερες από 120 κορυφαίες εταιρείες πετρελαίου και αερίου παγκοσμίως, καλύπτοντας τους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς και της διανομής, σε συνεργασία με κυβερνητικούς και κοινωνικούς φορείς.

Τα μέλη της OGMP 2.0, συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΠΑ Υποδομών, δεσμεύονται για μια λεπτομερή διαδικασία που περιλαμβάνει την καταγραφή όλων των πηγών εκπομπών μεθανίου, τον προσδιορισμό της ουσιαστικότητάς τους, τον καθορισμό ενός στόχου μείωσης των εκπομπών και τον σχεδιασμό ενός σχεδίου εφαρμογής για την ακριβή αναφορά τους. Οι εκπομπές μεθανίου αναφέρονται ετησίως σε διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας (1 έως 5) στην πορεία προς τη διάκριση «Gold Standard», κάθε ένα από τα οποία αντανακλά την ποιότητα της εκτίμησης. Αυτή η πορεία εξελίσσεται από τους γενικούς συντελεστές εκπομπών προς ακριβείς μεθόδους ποσοτικοποίησης, περιλαμβάνοντας άμεσες πραγματικές μετρήσεις σε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα των εγκαταστάσεων.

Εκτός από την παροχή ενός τυποποιημένου πλαισίου αναφοράς, η OGMP 2.0 λειτουργεί ως πλατφόρμα για τη διάχυση γνώσεων και τη συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών του κλάδου. Τεχνικά εργαστήρια που διενεργούνται περιοδικά διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλοντας σε μια βαθύτερη κατανόηση των πιθανών πηγών εκπομπών, των μεθόδων ποσοτικοποίησης, των στρατηγικών μετριασμού και της υπέρβασης των σχετικών προκλήσεων.

Η ΔΕΠΑ Υποδομών, ως εταιρεία του ομίλου Italgas, παραμένει βαθιά προσηλωμένη στη μείωση των εκπομπών μεθανίου. Αξιοποιώντας προηγμένες λύσεις εντοπισμού διαρροών, εφαρμόζει με επιτυχία μέσω της θυγατρικής της ΔΕΔΑ, μια κορυφαία τεχνολογία Φασματοσκοπίας -το Picarro Surveyor- την οποία έχει ήδη εισάγει η Italgas από το 2018. Αυτή η προηγμένη τεχνολογία αναβαθμίζει την ταχύτητα εντοπισμού, την ευαισθησία στην ανίχνευση διαρροών και το εύρος των περιοχών ελέγχου. Το 2023 πάνω από το 100% του δικτύου διανομής ελέγχθηκε με το Picarro από τη ΔΕΔΑ στην Ελλάδα, επιτυγχάνοντας μάλιστα  τον στόχο του 120% μέχρι το τέλος του  έτους.

Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογικής καινοτομίας, σε συνδυασμό με τις πρωτοβουλίες ψηφιοποίησης της Italgas στην Ελλάδα, ενισχύει την ασφάλεια, βελτιστοποιεί την παρακολούθηση των εκπομπών και τη συνολική διαχείριση του δικτύου και αναβαθμίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης, επιτρέπει την εφαρμογή έξυπνων δραστηριοτήτων προληπτικής συντήρησης, προτεραιοποιώντας τις διαρροές στη βάση μιας αξιολόγησης κρισιμότητας, γεγονός που επιτρέπει την εφαρμογή των πιο οικονομικά αποδοτικών λύσεων με οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για το περιβάλλον.

Η ένταξη της ΔΕΠΑ Υποδομών στην OGMP 2.0, αξιοποιώντας την παρακαταθήκη της Italgas, επεκτείνει τη δέσμευσή της για τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη συνεχή βελτιστοποίηση της διαχείρισης των εκπομπών μεθανίου πέρα από τα ρυθμιστικά όρια που έχουν τεθεί στην Ελλάδα. Αυτή η δέσμευση συμβαδίζει με το Σχέδιο Δημιουργίας Βιώσιμης Αξίας (SVCP) του Ομίλου, το οποίο περιλαμβάνει στόχο μείωσης των εκπομπών Κατηγορίας 1 και 2 κατά 42% μέχρι το 2030 με απώτερο σκοπό την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα μέχρι το 2050, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Περιμέτρου.

Comments are closed.