Συμφωνία Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για το ESG

Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξανσε προσωρινή συμφωνία σχετικά με πρόταση κανονισμού, με τις δραστηριότητες αξιολόγησης περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβέρνησης (ESG), η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στα αειφόρα προϊόντα.

Οι αξιολογήσεις ESG παρέχουν μια γνώμη για το προφίλ βιωσιμότητας μιας εταιρείας ή ενός χρηματοοικονομικού μέσου, αξιολογώντας την έκθεσή της σε κινδύνους βιωσιμότητας και τον αντίκτυπό της στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Οι αξιολογήσεις ESG έχουν ολοένα και πιο σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία των κεφαλαιαγορών και στην εμπιστοσύνη των επενδυτών σε βιώσιμα προϊόντα.

”Χαιρετίζω αυτή τη συμφωνία. Η αύξηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών μέσω διαφανών και ρυθμιζόμενων αξιολογήσεων ESG μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στη μετάβασή μας σε ένα πιο κοινωνικά υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον” δήλωσε ο Vincent Van Peteghem, Υπουργός Οικονομικών του Βελγίου

Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην ενίσχυση της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας των αξιολογήσεων ESG βελτιώνοντας τη διαφάνεια και την ακεραιότητα των λειτουργιών των παρόχων αξιολογήσεων ESG και αποτρέποντας πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πάροχοι αξιολόγησης ESG θα πρέπει να εξουσιοδοτούνται και να εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαφάνειας, ιδίως όσον αφορά τη μεθοδολογία και τις πηγές πληροφοριών τους.

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφώνησαν ότι εάν οι συμμετέχοντες στις χρηματοοικονομικές αγορές ή οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι αποκαλύψουν αξιολογήσεις ESG ως μέρος των ανακοινώσεων μάρκετινγκ, θα συμπεριλάβουν στον ιστότοπό τους πληροφορίες σχετικά με τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις αξιολογήσεις ESG. Αυτό έγινε μέσω τροποποίησης του κανονισμού για τη γνωστοποίηση βιώσιμων οικονομικών.

Η συμφωνία διευκρινίζει ότι οι αξιολογήσεις ESG περιλαμβάνουν περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και ανθρώπινα δικαιώματα ή παράγοντες διακυβέρνησης. Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα παροχής χωριστών βαθμολογιών E, S και G. Ωστόσο, εάν παρέχεται μία ενιαία βαθμολογία, η στάθμιση των παραγόντων E, S και G θα πρέπει να είναι σαφής.

Επόμενα βήματα
Η προσωρινή πολιτική συμφωνία υπόκειται σε έγκριση από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο πριν περάσει από την επίσημη διαδικασία έγκρισης. Ο κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται 18 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του.

Comments are closed.