Πώς η ΕΕ θα βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση;

Η ΕΕ χρειάζεται ενεργειακή μετάβαση για να μειώσει αποτελεσματικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να επιτύχει κλιματική ουδετερότητα. Για να υλοποιηθεί η ενεργειακή μετάβαση, η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση της κατανάλωσης είναι εξίσου σημαντικές με τη μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας.

Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση αποτελεί μία από τις προτάσεις που υπέβαλε η Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμης «Fit for 55» — δηλαδή του σχεδίου της ΕΕ για μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990.

Το Συμβούλιο κατέληξε σε γενική προσέγγιση σχετικά με την αναθεώρηση της οδηγίας τον Ιούνιο του 2022. Τον Μάρτιο του 2023 επιτεύχθηκε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον Ιούλιο του 2023 το Συμβούλιο εξέδωσε τη νέα οδηγία.

Το ενημερωτικό γράφημα παρουσιάζει τα κυριότερα στοιχεία της αναθεωρημένης οδηγίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, μεταξύ άλλων τους νέους στόχους για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

Comments are closed.