Πράσινη διπλωματία

Τα συμπεράσματα του Συμβουλίου επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της ΕΕ να συνεργαστεί στενά με τους εταίρους για να επιταχύνει μια παγκόσμια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς πράσινη μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα για την πράσινη διπλωματία, επιβεβαιώνοντας κατηγορηματικά τη δέσμευση της ΕΕ να προωθήσει μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς πράσινη μετάβαση και να υποστηρίξει την εφαρμογή παγκόσμιων δεσμεύσεων από αυτή την άποψη, σε στενή συνεργασία με χώρες εταίρους σε όλο τον κόσμο μέσω ενισχυμένης πολυμέρειας και παγκόσμιας δράσης.

Στα συμπεράσματα του, το Συμβούλιο επαναλαμβάνει τη σοβαρότητα της επιταχυνόμενης τριπλής πλανητικής κρίσης της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της ρύπανσης, η οποία συνιστά παγκόσμια και υπαρξιακή απειλή και επιδεινώνει τις υπάρχουσες ανησυχίες για την ασφάλεια. Το Συμβούλιο εκφράζει επίσης σοβαρή ανησυχία για τις βλάβες στο κλίμα και το περιβάλλον, εκτός από τον τεράστιο ανθρώπινο πόνο, που προκαλείται από τις συνεχιζόμενες ένοπλες συγκρούσεις παγκοσμίως. Ο παράνομος, απρόκλητος και αδικαιολόγητος επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει προκαλέσει τεράστια περιβαλλοντική ζημιά, κινδύνους για την πυρηνική ασφάλεια και επιτάχυνε την ενεργειακή και επισιτιστική ανασφάλεια παγκοσμίως, και η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει γι’ αυτό.

Με βάση την κοινή ανακοίνωση για μια νέα προοπτική για το κλίμα και τη σχέση ασφάλειας, η ΕΕ θα εργαστεί με τους εταίρους της για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης και την προώθηση δεσμεύσεων για την αντιμετώπιση των αλληλένδετων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της ειρήνης και ασφάλειας.

Για να διασφαλιστεί ένα βιώσιμο μέλλον για όλους, είναι ζωτικής σημασίας να εφαρμοστούν οι παγκόσμιες δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα στο Ντουμπάι (COP 28) και στο Παγκόσμιο Πλαίσιο Βιοποικιλότητας (GBF). Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕ προσβλέπει στη συνεργασία με όλους τους εταίρους για επιτυχή και φιλόδοξα αποτελέσματα των επόμενων διασκέψεων του ΟΗΕ για το κλίμα στο Μπακού και στο Μπέλεμ και να εργαστεί για την επόμενη Σύμβαση για τη Βιολογική Βιοποικιλότητα στην Κολομβία.

Οι πιο φιλόδοξες Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές (NDC) είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της πράσινης φιλοδοξίας σε αυτήν την κρίσιμη δεκαετία. Η ΕΕ έχει δεσμευτεί να υποστηρίξει την ανάπτυξη νέων NDC σε χώρες εταίρους και να αντιμετωπίσει τα εμπόδια στην εφαρμογή των βασικών δεσμεύσεων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των χωρών.

Η πράσινη διπλωματία της ΕΕ θα υποστηρίξει τη μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα με δίκαιο, τακτικό και δίκαιο τρόπο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Παγκόσμιου Απολογισμού στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού. Για να επιτευχθεί αυτό, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι αποφασισμένα να προωθήσουν έναν ενεργειακό τομέα χωρίς ορυκτά καύσιμα πολύ πριν από το 2050. Παράλληλα, η ΕΕ θα ενισχύσει τις διπλωματικές της προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι όλες οι χώρες εταίροι θα ενσωματώσουν τους παγκόσμιους στόχους του τριπλασιασμού του παγκόσμιου ικανότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και διπλασιασμό της ενεργειακής απόδοσης στα NDC τους και να αναλάβουν δράση για την υλοποίησή τους.

Το Συμβούλιο αναγνωρίζει την πρόοδο που σημειώθηκε στην εφαρμογή της Παγκόσμιας Δέσμευσης για το Μεθάνιο και καλεί όλους τους εταίρους που δεν το έχουν κάνει ακόμη να συμμετάσχουν στη δέσμευση. Ενόψει της αύξησης των παγκόσμιων εκπομπών μεθανίου, το Συμβούλιο ζητεί να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα από όλες τις χώρες εταίρους σχετικά.

Το Συμβούλιο χαιρετίζει τις αποτελεσματικές προσπάθειες διαφοροποίησης και υπενθυμίζει την ανάγκη να καταργηθεί σταδιακά η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία, υπενθυμίζοντας επίσης τη δέσμευσή του να υποστηρίξει την Ουκρανία για την επισκευή, την αποκατάσταση και την υπεράσπιση του ενεργειακού της συστήματος και την οικοδόμηση ενός πιο ανθεκτικού και βιώσιμου ενεργειακού τομέα.

Για να θέσει ο κόσμος έναν νέο φιλόδοξο στόχο χρηματοδότησης για το κλίμα, με πυρήνα τα δημόσια οικονομικά, η ΕΕ πιστεύει ότι χρειάζεται μια ευρύτερη βάση συνεισφερόντων. Πρέπει να εντοπιστούν και να χρησιμοποιηθούν νέες και καινοτόμες πηγές χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων από τον τομέα των ορυκτών καυσίμων.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με εταίρους στην ανατολική και νότια γειτονιά, τα Δυτικά Βαλκάνια, την Αφρική και εταίρους παγκοσμίως, ιδίως με τις πιο ευάλωτες, συμπεριλαμβανομένων των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (ΛΑΧ) και των Μικρών Νησιωτικών Αναπτυσσόμενων Κρατών (SIDS) και των χωρών εταίρων που έχουν υποβάλει φιλόδοξα σχέδια, μεταξύ άλλων μέσω των πρωτοβουλιών NDICI Global Europe και Team Europe και στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway. Το Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία του ρόλου και της συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα και των επιχειρήσεων σε αυτές τις προσπάθειες.

Με βάση την προσέγγιση Team Europe, το Συμβούλιο καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο, την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, να εντείνουν από κοινού την πράσινη διπλωματία της ΕΕ ως πολιτική προτεραιότητα μέσω αυξημένου συντονισμού, ανταλλαγής πληροφοριών και συνεργασίας σε επίπεδο κεντρικών γραφείων και σε τοπικό επίπεδο μεταξύ Πρεσβείες και αντιπροσωπείες των κρατών μελών της ΕΕ.

Comments are closed.