ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Τα 448,7 εκατ. ευρώ έφτασαν τα συνολικά έσοδα στο 9μηνο

Ενισχυμένα εμφανίζονται τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου για το 2022, λόγω των επενδύσεων και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου

Αυξημένα εμφανίζονται στο εννεάμηνο τα έσοδα και η κερδοφορία του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σε συνέχεια των επενδύσεων των προηγούμενων χρόνων, αλλά και των πολύ καλών ποιοτικών χαρακτηριστικών των έργων, οι οποίοι σημείωσαν πολύ υψηλούς συντελεστές απόδοσης (load factor).

Η αύξηση των εσόδων στα 448,7 εκατ. ευρώ οδήγησε σε αύξηση της οργανικής κερδοφορίας (adj. EBITDA) στα 150,9 εκατ. ευρώ και άνοδο στα προσαρμοσμένα κέρδη για τους μετόχους, που διαμορφώθηκαν στα 72,0 εκατ. ευρώ από 43,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους η εγκατεστημένη ισχύς ήταν 895,3 MW. Αναλυτικά:

Οι ανεμολογικές συνθήκες κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους ήταν αισθητά βελτιωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 και σε συνδυασμό με τα σημεία που έχει αναπτύξει τα πάρκα του ο Όμιλος, οδήγησαν σε αύξηση των συντελεστών παραγωγής (load factor). Συγκεκριμένα, το load factor των έργων του ομίλου για την Ελλάδα έφτασε το 31,5% έναντι 28,6% την περασμένη χρονιά, για τη Βουλγαρία το 28,2% έναντι 25,7% και για την Πολωνία στο 27,3% έναντι 23,3%.

Στον κλάδο κατασκευών, τα έσοδα από κατασκευή έργων για τρίτους ανήλθαν σε € 28,6 εκ. κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 σε σύγκριση με € 14,8 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2021.

Tα έσοδα από τον κλάδο των έργων ΣΔΙΤ ανήλθαν σε € 15,0 εκ. έναντι ποσού € 12,0 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2021, σημειώνοντας αύξηση 25,3%, οφειλόμενη κυρίως στη βελτίωση μεγεθών της παραγωγής των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων μετά και την έναρξης της μεταβατικής διαχείρισης στη ΜΕΑ Αρκαδίας.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (adj. EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες του Ομίλου ανέρχονται σε € 150,9 εκ. έναντι € 106,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το αντίστοιχο περιθώριο (adj.EBITDA margin) διαμορφώθηκε σε 33,6% έναντι 42,9% την προηγούμενη περίοδο σαν αποτέλεσμα του διαφορετικού μείγματος πωλήσεων.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη χρήσης (adj. net income) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκαν σε € 72,0 εκ., σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (2021: € 43,1 εκ.).

Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές κατά το πρώτο 9μηνο του έτους διαμορφώθηκαν σε € 95,4 εκ..

Οι επενδύσεις του Ομίλου για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του έτους ανήλθαν σε € 180 εκ. κατευθυνόμενες στα υπό κατασκευή έργα. Σημειώνεται ότι κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους η εταιρεία έλαβε το πρώτο μέρος της επιδότησης για το έργο της Αμφιλοχίας το οποίο βρίσκεται πλέον σε φάση κατασκευής. Όσον αφορά στο έργο του Καφηρέα, οι εργασίες κατασκευής προχωρούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, με αναμενόμενη ολοκλήρωση του έργου μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023.

Η καθαρή δανειακή θέση του Ομίλου (δανειακές υποχρεώσεις μείον ταμειακά διαθέσιμα μείον δεσμευμένες καταθέσεις σχετιζόμενες με δανειακές υποχρεώσεις) την 30/09/2022 ανήλθε στα € 598,8 εκ. έναντι € 528,0 εκ. την 31/12/2021.

Comments are closed.