Ο ρόλος των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν μια σημαντική πηγή ενέργειας για την Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το 2022 οι ΑΠΕ αντιπροσώπευαν το 46,8% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα.

Του Θανάση Λασκούδη

Οι ΑΠΕ έχουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας. Είναι φιλικές προς το περιβάλλον, καθώς δεν παράγουν εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Είναι επίσης εγχώριες, γεγονός που μειώνει την εξάρτηση της Ελλάδας από τις εισαγωγές ενέργειας.

Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να αυξήσει το ποσοστό των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο 70% έως το 2030. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων, όπως:

Ενίσχυση των επενδύσεων στις ΑΠΕ
Η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση των επενδύσεων στις ΑΠΕ. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την παροχή επιδοτήσεων, την απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας και την παροχή εγγυήσεων για την αγορά της ενέργειας από τις ΑΠΕ.

Δημιουργία ενός πλαισίου για την προώθηση των ΑΠΕ
Η κυβέρνηση έχει θέσει σε ισχύ μια σειρά νομοθετικών ρυθμίσεων για την προώθηση των ΑΠΕ. Οι ρυθμίσεις αυτές περιλαμβάνουν την υποχρέωση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας να διαθέτουν ένα ποσοστό της ενέργειας που προμηθεύουν από ΑΠΕ και την υποχρέωση των καταναλωτών να αγοράζουν ένα ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν από ΑΠΕ.

Υποβολή κινήτρων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ
Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει μια σειρά κινήτρων για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Τα κίνητρα αυτά περιλαμβάνουν την παροχή επιδοτήσεων για την κατασκευή και λειτουργία των έργων ΑΠΕ και την παροχή εγγυήσεων για την αγορά της ενέργειας από τις ΑΠΕ.

Η Ελλάδα έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των ΑΠΕ. Η χώρα έχει πλούσια ηλιοφάνεια, άνεμο και γεωθερμική ενέργεια
Έχει πλούσια ηλιοφάνεια, με μέση ετήσια ηλιοφάνεια 2.500-3.000 ώρες. Η χώρα είναι σήμερα ο τρίτος μεγαλύτερος παραγωγός ηλιακής ενέργειας στην Ευρώπη.
Έχει μια μεγάλη ακτογραμμή και ηπειρωτική περιοχή, που προσφέρονται για την ανάπτυξη αιολικών και θαλάσσιων αιολικών πάρκων. Η χώρα έχει ήδη αναπτύξει σημαντικά τις ΑΠΕ στον τομέα του ανέμου.
Η Ελλάδα έχει πολλά ενεργά ηφαίστεια και γεωθερμικές πηγές. Η χώρα έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει σημαντικές εγκαταστάσεις γεωθερμικής ενέργειας.

Προκλήσεις ανάπτυξης των ΑΠΕ στην ΕλλάδαΗ ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις. Μια πρόκληση είναι η υψηλή αρχική επένδυση που απαιτείται για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Μια άλλη πρόκληση είναι η διασύνδεση των ΑΠΕ με το ηλεκτρικό δίκτυο.

 Η ανάπτυξη των ΑΠΕ συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης της Ελλάδας από τις εισαγωγές ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην τοπική ανάπτυξη.

Εκτός από τα πλεονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα μπορεί να συμβάλλει και στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Τα έργα ΑΠΕ μπορούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις και δραστηριότητες που θα υποστηρίξουν την τοπική οικονομία.
Για παράδειγμα, η ανάπτυξη αιολικών πάρκων μπορεί να δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών, όπως η συντήρηση και η τροφοδοσία των ανεμογεννητριών. Η κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων μπορεί να δημιουργήσει νέες επιχειρήσεις για την παροχή υπηρεσιών, όπως η κατασκευή και η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας είναι σημαντική για την Ελλάδα, καθώς η χώρα έχει πολλές περιφερειακές ανισότητες. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις περιφερειακές περιοχές της Ελλάδας.

Οι ΑΠΕ έχουν σημαντικό ρόλο στην Ελλάδα και μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση.
Η Ελλάδα έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης των ΑΠΕ και η κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα για την προώθηση της ανάπτυξης αυτής. Ωστόσο, η ανάπτυξη των ΑΠΕ αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις, όπως η υψηλή αρχική επένδυση και η διασύνδεση των ΑΠΕ με το ηλεκτρικό δίκτυο.

Για να επιτευχθεί ο στόχος για την αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο 70% έως το 2030, η Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις και να συνεχίσει να επενδύει στην ανάπτυξη των ΑΠΕ.

Προτεινόμενες δράσεις για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα

Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα, προτείνονται οι ακόλουθες δράσεις:

  • Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στις ΑΠΕ

Η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους των ΑΠΕ και στη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. Η κυβέρνηση θα πρέπει να προωθήσει την έρευνα και την καινοτομία στις ΑΠΕ, παρέχοντας χρηματοδότηση και υποστήριξη σε ερευνητικά προγράμματα και επιχειρήσεις.

  • Απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας

Η απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ. Η κυβέρνηση θα πρέπει να απλοποιήσει τη διαδικασία αδειοδότησης για έργα ΑΠΕ, ώστε να είναι πιο προσιτά σε επενδυτές.

  • Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος μπορεί να βοηθήσει στη διασύνδεση των ΑΠΕ με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η κυβέρνηση θα πρέπει να επενδύσει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος, ώστε να μπορεί να υποστηρίξει την αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.

Η υλοποίηση αυτών των δράσεων θα βοηθήσει την Ελλάδα να επιτύχει τους στόχους της για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση.

Comments are closed.