Συνεργασία της DOTSOFT με τα Ηνωμένα Έθνη

Η DOTSOFT επεκτείνει τη συνεργασία της με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, με την υπογραφή σύμβασης έργου με την Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (International Telecommunication Union – ITU). Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών είναι μια εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών υπεύθυνη για θέματα που σχετίζονται με τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και αποτελεί την παλαιότερη Υπηρεσία του ΟΗΕ.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την παροχή υπηρεσιών παραγωγής κινουμένων σχεδίων και ψηφιακών μαθημάτων με θέμα «Εισαγωγή στην ψηφιακή χρηματοδότηση για μικρές επιχειρήσεις». Πιο συγκεκριμένα, στις παρεχόμενες υπηρεσίες θα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η παιχνιδοποίηση και η μετάφραση σε 3 γλώσσες υφιστάμενου υλικού εκπαιδευτικών μαθημάτων, με ζητούμενο να παραδοθούν κινούμενα, ψηφιακά πακέτα ασύγχρονης μάθησης.

Το εν λόγω έργο θα συμβάλει στην υποστήριξη εκπαιδευτών της Υπηρεσίας και εκπαιδευομένων με χαμηλά επίπεδα γνώσης σχετικά με την «Ψηφιακή Οικονομία» και σε χώρες που συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Κέντρων Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital Transformation Centres Initiative – DTCI) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης σύμβασης συμβάλλει στην επίτευξη της αποστολής των Κέντρων Ψηφιακού Μετασχηματισμού να επιταχυνθεί η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους πολίτες και να ενισχυθεί η ικανότητα των νέων επιχειρηματιών και των ΜΜΕ ώστε να επιτύχουν στην ψηφιακή οικονομία, καθώς και των τεσσάρων στρατηγικών στόχων της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών που είναι (α) η Ανάπτυξη, (β) η Συμμετοχικότητα, (γ) η Βιωσιμότητα και (δ) η Καινοτομία και Συνεργασία.

Comments are closed.