Ο ρόλος των ESG στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας και η μεθοδολογία του AE4RIA στους δείκτες SDGs-ESG

Της Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη

Καθηγήτρια Οικονομικών και Διευθύντρια του Εργαστηρίου έρευνας για την κοινωνικοοικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα (ReSEES), Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθηγήτρια Τμήματος Διοίκησης της Τεχνολογίας και Οικονομικών, Denmark Technical University
Διευθύντρια Μονάδας Βιώσιμης Ανάπτυξης, Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ
EU Climate Pact Ambassador

 

Στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό τοπίο, η ενσωμάτωση Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και δεικτών Διακυβέρνησης (ESG) έχουν καταστεί απαραίτητοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Δεν συνιστούν απλώς μια τάση, αλλά αντικατοπτρίζει τη βαθύτερη διαπίστωση ότι τα ζητήματα βιωσιμότητας επηρεάζουν άμεσα τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις.

Οι μεγαλύτεροι οίκοι πιστοληπτικής αξιολόγησης, Moody’s, S&P, Fitch, έχουν ενσωματώσει τέτοια κριτήρια στις αξιολογήσεις τους. Μάλιστα, σε πρόσφατη έκθεση για την Ελλάδα, η Moody’s εκτιμά ότι τα ESG έχουν περιορισμένο αντίκτυπο στην τρέχουσα αξιολόγηση, με πιθανότητα μεγαλύτερης αρνητικής επίδρασης με την πάροδο του χρόνου. Αυτό αντανακλά την έκθεση σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους, όπως δυσμενείς δημογραφικούς και φυσικούς κλιματικούς κινδύνους, με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα πλήρους μετριασμού αυτών των κινδύνων.

Η AE4RIA* βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της ανάγκης για ακριβή ποσοτικοποίηση και επιτάχυνση των μετρήσεων ESG και Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs). Έχει αναπτύξει ολοκληρωμένα εργαλεία και μεθοδολογίες που ευθυγραμμίζονται με την Οδηγία για την Υποβολή Εκθέσεων Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSRD), προσφέροντας μια ολιστική προσέγγιση για την ενσωμάτωση των SDGs στις επιδόσεις και τα εργαλεία υποβολής εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας. Αυτό, όχι μόνο διευκολύνει τις εταιρείες στην ποσοτικοποίηση ESG, αλλά βοηθά επίσης στην ευθυγράμμιση των δραστηριοτήτων τους με την παγκόσμια ατζέντα βιωσιμότητας.

Η μεθοδολογία της AE4RIA χαρτογραφεί λεπτομερώς την αλυσίδα αξίας μιας εταιρείας για τον εντοπισμό και την ποσοτικοποίηση των δεικτών ESG και έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε μεγάλες επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Αυτό είναι ζωτικής σημασίας στα σημερινά πλαίσια χρηματοοικονομικής αξιολόγησης, όπου η βιωσιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αξιολόγησης κινδύνου. Επιπλέον, το έργο της AE4RIA δίνει έμφαση στη διπλή σημαντικότητα των παραγόντων ESG, αντιμετωπίζοντας τόσο τον οικονομικό τους αντίκτυπο όσο και τις ευρύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Αυτό αντηχεί με την αυξανόμενη έμφαση σε θέματα ESG στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας, όπου παράγοντες όπως οι μεταρρυθμίσεις διακυβέρνησης και η δημοσιονομική σύνεση, όπως παρατηρείται στο σκεπτικό της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, είναι ζωτικής σημασίας.

*Το Alliance of Excellence for Research and Innovation on Aephoria (AE4RIA) είναι μια πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων, επιταχυντών καινοτομίας και δικτύων διεπαφής επιστήμης-τεχνολογίας-πολιτικής, με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη, υπό την καθοδήγηση της Καθηγήτριας Φοίβης Κουντούρη. Έχει ως αποστολή τη διευκόλυνση ενός επιστημονικού και ανθρωποκεντρικού μετασχηματισμό προς την κοινή εφαρμογή των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας του ΟΗΕ 2030, της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Ως Συντονιστής του Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα έχει οριστεί ο οργανισμός ΙΝΖΕΒ. Για όποια πληροφορία σχετικά με το Σύμφωνο ή για δράσεις που θα σας ενδιέφερε να διοργανώσετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Συντονισμού στο inzeb@inzeb.org ή στο τηλέφωνο 2106394608. Περισσότερες πληροφορίες για το Σύμφωνο για το Κλίμα, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Comments are closed.