Σωρεία από υφάσματα: Η κακή διαχείριση κλωστοϋφαντουργικών απορριμμάτων στην Ευρώπη απειλεί το περιβάλλον και την κυκλική οικονομία

Από την επόμενη χρονιά, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να θέσουν σε εφαρμογή ξεχωριστά συστήματα συλλογής για τα υφάσματα. Η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, δείχνει ότι τα περισσότερα απορρίμματα υφασμάτων στην Ευρώπη καταλήγουν σε αναμεμειγμένα απορρίμματα και ότι η χωριστική διαλογή και η δυναμικότητα ανακύκλωσης πρέπει να αυξηθούν επειγόντως για να διασφαλιστεί μια καλύτερη και πιο κυκλική χρήση των μεταχειρισμένων υφασμάτων.

Η ενημέρωση του ΕΟΠ με τίτλο «Διαχείριση μεταχειρισμένων και απορριμμάτων υφασμάτων στην κυκλική οικονομία της Ευρώπης» παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση της παραγωγής απορριμμάτων υφασμάτων, των συστημάτων συλλογής, της δυναμικότητας επεξεργασίας και των διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων για τα μεταχειρισμένα υφάσματα στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με την εκτίμηση του ΕΟΠ, περίπου 16 κιλά απορριμμάτων υφασμάτων ανά άτομο παρήχθησαν στην ΕΕ το 2020. Μόνο περίπου το ένα τέταρτο αυτής της ποσότητας (4,4 κιλά) συλλέχθηκε χωριστά για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, ενώ τα υπόλοιπα κατέληξαν σε αναμεμειγμένα οικιακά απορρίμματα. Από όλα τα απορρίμματα υφασμάτων, το 82% προήλθε από τους καταναλωτές και τα υπόλοιπα ήταν απόβλητα παραγωγής ή υφάσματα που δεν πουλήθηκαν ποτέ.

Η Οδηγία Πλαίσιο της ΕΕ για τα Απόβλητα (ΟΠΕΑ) επιβάλλει στα κράτη μέλη να έχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για μεταχειρισμένα υφάσματα από την επόμενη χρονιά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης προτείνει μια στοχευμένη αναθεώρηση της ΟΠΕΑ για την εισαγωγή υποχρεωτικής Ευρείας Ευθύνης Παραγωγού για τα υφάσματα σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να καταστήσει τους παραγωγούς υπεύθυνους για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των κλωστοϋφανουργικών προϊόντων, από τον σχεδιασμό τους έως τη διαχείριση αποβλήτων. Η πρόταση της Επιτροπής εισάγει επίσης ξεχωριστούς κανόνες συλλογής για τα υφάσματα και απαιτήσεις διαλογής για την αποστολή μεταχειρισμένων υφασμάτων.

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε ο ΕΟΠ το 2023, τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ είχαν ήδη εφαρμόσει ξεχωριστά συστήματα συλλογής, κυρίως για τη συλλογή επαναχρησιμοποιήσιμων υφασμάτων. Η έκθεση του ΕΟΠ προειδοποιεί ότι, εκτός από την ξεχωριστή συλλογή, πρέπει να αυξηθούν οι δυνατότητες διαλογής και ανακύκλωσης στην Ευρώπη για να αποφευχθεί η κατάληξη των συλλεγόμενων υφασμάτων σε αποτεφρωτές, χωματερές ή εξαγωγή τους σε περιοχές εκτός της ΕΕ.

Απαιτείται επίσης εναρμόνιση των ορισμών και των πρακτικών υποβολής εκθέσεων για τα μεταχειρισμένα και απορριμμένα υφάσματα.

Ο ΕΟΠ έχει δημοσιεύσει προηγουμένως διάφορες αξιολογήσεις που αντιμετωπίζουν τα υφάσματα στην κυκλική οικονομία της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων:

  • Η καταστροφή επιστραφέντων και μη πωληθέντων υφασμάτων
  • Υφάσματα και περιβάλλον
  • Σχεδιασμός για κυκλικότητα
  • Μικροπλαστικό από την κατανάλωση υφασμάτων
  • Εξαγωγές μεταχειρισμένων υφασμάτων
  • Βιο-υφάσματα

 Η Ευρώπη κάνει βήματα για να βελτιώσει τη διαχείριση των απορριμμάτων υφασμάτων και να προωθήσει μια πιο κυκλική οικονομία για τα υφάσματα. Η θέσπιση ξεχωριστών συστημάτων συλλογής, η αύξηση των δυνατοτήτων διαλογής και ανακύκλωσης και η εναρμόνιση των ορισμών και των πρακτικών αναφοράς είναι απαραίτητες για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Comments are closed.