Κλιματικά τεστ αντοχής το 2022!

Η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει την πρώτη άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) που αφορά στην κλιματική αλλαγή για το σύνολο της οικονομίας, με σκοπό να «βοηθήσει» τις ευρωπαϊκές τράπεζες αλλά και τις ελληνικές να μάθουν να αξιολογούν τον αντίκτυπο των κλιματικών κινδύνων τα επόμενα 30 χρόνια. Εκτός από τους γνωστούς φυσικούς κινδύνους που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, ιδιαίτερη σημασία έχει ο κίνδυνος μετάβασης καθώς η καθυστερημένη ή απότομη εφαρμογή κλιματικών πολιτικών με σκοπό τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση σε οικονομικές δραστηριότητες που εξαρτώνται περισσότερο από την ενέργεια και τον άνθρακα.

Τόσο ο φυσικός κίνδυνος όσο και ο κίνδυνος μετάβασης μπορούν να επηρεάσουν τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση και των τραπεζών που έχουν έκθεση σε δάνεια και περιουσιακά στοιχεία εκείνων των επιχειρήσεων που αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Το βραχυπρόθεσμο κόστος της προσαρμογής προς κλιματικά φιλικές πολιτικές είναι σημαντικά χαμηλότερο από το δυνητικά πολύ υψηλότερο κόστος που προκύπτει από φυσικές καταστροφές μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Προς αυτή την κατεύθυνση η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει υποδείγματα υπολογισμού των επιπτώσεων που ενδέχεται να έχουν, τόσο ο φυσικός κίνδυνος όσο και ο κίνδυνος μετάβασης στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, έχει αναπτύξει ένα πλάνο ενεργειών με χρονοδιάγραμμα τα δύο επόμενα έτη προκειμένου να ενσωματωθούν οι εν λόγω κίνδυνοι στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων, καθώς και στις επιχειρηματικές αποφάσεις της Πειραιώς.

Πυλώνες  της στρατηγική ESG των τραπεζών

Στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης για επενδύσεις σε τομείς που προάγονται πανευρωπαϊκά ως κρίσιμοι, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία του αγροδιατροφικού τομέα, τα έργα υποδομής, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, η καινοτομία, η προστασία της βιοποικιλότητας. Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις για επενδύσεις σε «καθαρές» τεχνολογίες, μέσω εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων και συμβουλευτικών υπηρεσιών

Το στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας Πειραιώς περιλαμβάνει ESG στόχους ως απόδειξη της δέσμευσής μας να ενσωματώσουμε τα κριτήρια ESG στις επιχειρηματικές και οικονομικές αποφάσεις μας. Οι προτεραιότητές μας σε αυτό το πλαίσιο εναρμονίζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις του Ομίλου με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα και τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής καθώς και τα προγράμματα, τις συνεργασίες, τις πρωτοβουλίες και τα χρηματοδοτικά μέσα που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του Ομίλου, προωθούν τη μετάβαση προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, συνηγορούν υπέρ υπεύθυνων επενδύσεων και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινωνίες.

Επίσης τις δράσεις του Ομίλου που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την υπευθυνότητα και εντείνουν την εξωστρέφειά του, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες για όλους, καθώς και την ανάπτυξη και στήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν όλους τους τομείς της πολιτιστικής δημιουργίας, με προγράμματα και δράσεις που προάγουν και προβάλλουν τον Πολιτισμό, την Ιστορία, την πνευματική δημιουργία, τη διαφύλαξη και ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τέλος, την ενίσχυση των πρωτοβουλιών και δράσεων με γνώμονα την κοινωνική συνεισφορά και τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, της νέας γενιάς και της επιχειρηματικότητας, της δημιουργίας ίσων ευκαιριών για όλους.

Κριτήρια ΕSG για τις χρηματοδοτήσεις

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωράει στην εφαρμογή των κριτηρίων ESG, κινούμενοι σε δύο επίπεδα:

  •  Στο πρώτο επίπεδο δημιουργεί τις εσωτερικές υποδομές, τις πολιτικές και τις στρατηγικές, εντάσσοντας κριτήρια Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης, γνωστά ως κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance). Αυτό επιτρέπει, την καλύτερη συνεργασία με τους πελάτες της και τους επενδυτές ώστε να τους κατευθύνει σε μακροχρόνιες και βιώσιμες επενδύσεις και να μειώσει το ανθρακικό αποτύπωμα του χαρτοφυλακίου της
  • ·Στο δεύτερο επίπεδο εντοπίζει σε ποιους τομείς της οικονομίας μπορεί η Τράπεζα να έχει τις μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις και σχεδιάζουμε προϊόντα και υπηρεσίες με κριτήρια ESG για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα που οδηγούν στη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και έχουν θετικό πρόσημο για την κοινωνία
  • Από τη χρηματοδότηση επιλέξιμων δραστηριοτήτων με βάση τα κριτήρια ESG προς τη βιώσιμη χρηματοδότηση υπό ολιστική προσέγγιση, ακολουθεί διαδικασία 3 βημάτων για την προώθηση της αλλαγής:
  • ·Εξαίρεση από έκθεση σε δραστηριότητες που δεν ευθυγραμμίζονται με το ESG (λιγνίτης – όπλα – ψυχαγωγία ενηλίκων)
  •  Ενσωμάτωση κριτηρίων ESG στις διαδικασίες αξιολόγησης δανείων μέσω της υιοθέτησης πολιτικής θετικής αξιολόγησης και όχι απόρριψης
  •  Συνεργασία με τους πελάτες για να στηρίξουμε τη μετάβαση σε βιώσιμα επενδυτικά σχέδια και συμπεριφορές – ενσωματώνοντας την ESG απόδοση και στόχους

«Πράσινα» ομόλογα – μια νέα πραγματικότητα

Η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα περιλαμβάνει επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία και σε έργα φιλικά προς το περιβάλλον και η αγορά πράσινων ομολόγων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος άντλησης των αναγκαίων κεφαλαίων. Ουσιαστικά τα πράσινα ομόλογα ενθαρρύνουν τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων.

Τα πράσινα ομόλογα χρησιμοποιούνται ήδη για την άντληση χρηματοδότησης σε τομείς όπως η παραγωγή και διανομή ενέργειας, τα κτίρια αλλά και μεταφορές. Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκέντρωσε ρεκόρ ζήτησης για το πρώτο της πράσινο ομόλογο: οι προσφορές έφτασαν τα 120- 130 δισ. ευρώ για το 15ετές πράσινο ομόλογο ύψους 12 δισ. ευρώ

Στην Ελλάδα η έκδοση «πράσινων» εταιρικών ομολόγων άρχισε από το 2019 και μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί έξι «πράσινα» εταιρικά ομόλογα από ισάριθμες εισηγμένες εταιρείες, οι οποίες άντλησαν συνολικά περίπου 2,5 δισ. ευρώ.

Comments are closed.