Καθοριστικός ο Ανθρώπινος Παράγοντας στην επίτευξη της βιωσιμότητας

Η δεύτερη έκθεση για τον κλιματικό αντίκτυπο από τις Eversheds Sutherland και KPMG επισημαίνει τη σημασία του Ανθρώπινου Παράγοντα στην επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου άνθρακα από τις εταιρείες.

Τα διοικητικά συμβούλια, τα ανώτερα στελέχη και οι επικεφαλής των επιχειρήσεων δηλώνουν αυξανόμενη αισιοδοξία για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής, αν όμως δεν ληφθεί υπόψιν ο «Ανθρώπινος Παράγοντας» σε οποιαδήποτε στρατηγική απεξάρτησης από τον άνθρακα, αυτό θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες περιορισμού τις κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που δημοσίευσαν οι Eversheds Sutherland και KPMG. Η έρευνα, τα ευρήματα της οποίας δημοσιεύονται στην έκθεση με τίτλο “ Climate Change and the People Factor ” («Κλιματική Αλλαγή & ο Ανθρώπινος Παράγοντας»), αναδεικνύει ότι η συνειδητοποίηση της κλιματικής αλλαγής έχει διεισδύσει στα διοικητικά συμβούλια παγκοσμίως, και αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα με σημαντικές επιπτώσεις για τα επιχειρηματικό μοντέλα των εταιρειών, με αντίκτυπο στα ενδιαφερόμενα μέρη τους. Από τους εργαζόμενους έως την ευρύτερη κοινότητα εντός της οποίας δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα, η εξειδίκευση σε θέματα κλιματικής αλλαγής εκτιμάται ολοένα περισσότερο. Πολλές εταιρείες έχουν ήδη ορίσει ειδικούς στην κλιματική αλλαγή στα συμβούλια τους, ενώ επιδιώκουν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητες και να μετεκπαιδεύσουν το υπάρχον προσωπικό τους, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις που παρουσιάζει μια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Απαραίτητα για μια επιτυχημένη μετάβαση είναι ο σχεδιασμός και η συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και η συνεργασία με κυβερνήσεις και ειδικούς στο θέμα της κλιματικής αλλαγής, ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη επάρκεια δεξιοτήτων.

Για την έκθεση “Climate Change & the People Factor” πραγματοποιήθηκε κοινή έρευνα σε 1095 ανώτερα στελέχη μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως από την Eversheds Sutherland και την KPMG. Η έκθεση καταγράφει τις απόψεις και τη στάση διευθυντικών και ανώτερων στελεχών όσον αφορά στον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, παρόμοια με αυτή που δημοσιεύθηκε το 2020 από τις Eversheds Sutherland και KPMG με τίτλο “ Climate change and corporate value” («Κλιματική αλλαγή και εταιρική αξία»).

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας φανερώνουν αυξανόμενη αισιοδοξία και ευκαιρίες για δράση:

  • Όλοι οι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι οι εταιρείες τους διαθέτουν στρατηγική ή σχέδιο για τον προσδιορισμό, την αξιολόγηση και την αναφορά του ρίσκου που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή στις επιχειρήσεις τους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, μόλις οι μισοί έχουν καταρτίσει ένα σαφές σχέδιο για την απεξάρτηση από τον άνθρακα.
  • Σε ποσοστό 74% αναφέρουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις για την κλιματική αλλαγή,τους πόρους, τις δεξιότητες και την τεχνογνωσία για να αναπτύξουν και να υλοποιήσουν το τρέχον σχέδιο τους για την απεξάρτηση από τον άνθρακα. Πέρυσι, το 47% ανέφερε ότι η έλλειψη των σωστών δεξιοτήτων στην επιχείρηση ήταν μεγάλη πρόκληση για την απεξάρτηση από τον άνθρακα.
  • Σχεδόν οι μισοί ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι οι εταιρείες τους δεν έχουν ακόμα ορίσει ειδικό για τα ζητήματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή στο συμβούλιό τους Δελτίο Τύπου.

Οι επιπτώσεις στην επιχείρηση και το ανθρώπινο δυναμικό είναι γνωστές και αναμενόμενες:

  • Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν ότι χρειάζονται σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας τους, εν μέρει ή πλήρως, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής. Πέρυσι, σε ποσοστό μόλις 74% αναγνώρισαν ότι χρειάζονται σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο.
  • Σχεδόν τα δύο τρίτα των στελεχών που ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι αναμένουν κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στο ανθρώπινο δυναμικό λόγω της απεξάρτησης από τον άνθρακα, που περιλαμβάνει σχεδόν το ένα τρίτο των ερωτηθέντων, που αναμένουν απολύσεις ως μέρος της μετάβασης σε έναν οργανισμό χαμηλής χρήσης άνθρακα.
  • Σχεδόν όλοι όσοι αναγνωρίζουν την έλλειψη δεξιοτήτων, σχεδιάζουν εκπαιδεύσεις ή και μετεκπαιδεύσεις των εργαζομένων τους ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές.

Η συμμετοχή του ανθρώπινου δυναμικού είναι σημαντική:

  • Η αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα. Καθώς σε ποσοστό 46% οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι αναμένουν υψηλό επίπεδο αντίστασης στις σημαντικές αλλαγές που θα απαιτηθούν στο επιχειρηματικό μοντέλο.
  • Πολλές επιχειρήσεις έχουν προσπαθήσει να αξιοποιήσουν την καλή θέληση του ανθρώπινου δυναμικού τους μέσω κοινωνικών κανόνων και της στήριξης περιβαλλοντικών πολιτικών και παροχών.
  • Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι οι εταιρείες τους έχουν θεσπίσει στόχους απόδοσης και μισθολογικά κίνητρα για το προσωπικό σε ανώτερο και διευθυντικό επίπεδο, λιγότερες από το ένα τρίτο έχουν θεσπίσει ατομικούς ή ομαδικούς δείκτες απόδοσης, ή μισθολογικά κίνητρα που συνδέονται με στόχους απεξάρτησης από τον άνθρακα για το υπόλοιπο ανθρώπινο δυναμικό.

Συντάκτες της έκθεσης “Climate Change & the People Factor” από την πλευρά της Eversheds Sutherland είναι οι Global Co-Heads of ESG, Diane Gilhooley και Herbert J. Short,ενώ από την πλευρά της KPMG International στην έρευνα συμμετείχαν ο Global Head of Renewables και Global Head of Climate Change & Decarbonization του KPMG IMPACT, Mike Hayes και η  Global Geopolitics Lead,Sophie Heading.

Ο Mike Hayes δηλώνει: «Οι εταιρείες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αναγνώριση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, σε σύγκριση με την αρχική έκθεση “Climate change and corporate value”. Αυτό που γίνεται σαφές ωστόσο είναι ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο συνδράμοντας στην πορεία προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα, ενώ υπάρχει και μια ευκαιρία για συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, εκπαιδευτικής κοινότητας και κυβερνήσεων ώστε να προωθήσουν πραγματικά αυτήν τη εξέλιξη και να διασφαλίσουν ότι οι παγκόσμιες επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής.»

Η Diane Gilhooley σχολιάζει σχετικά: «Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση του κινδύνου της κλιματικής αλλαγής εντός των οργανισμών τους, αναγνωρίζουν όμως και τις προκλήσεις της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και τον αντίκτυπο της κλιματικής μετάβασης στον άνθρωπο. Ωστόσο, βλέπουν επίσης τις ευκαιρίες για περαιτέρω συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτό το σημαντικό ζήτημα, κάτι το οποίο μπορεί να επιταχύνει την μετάβαση, όπως και η παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους για την υλοποίηση λύσεων εντός των εταιρειών τους. Μια επιχείρηση που μπορεί να αξιοποιήσει τόσο τις δεξιότητες όσο και την ενέργεια του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ασχοληθεί με τις προκλήσεις που κρύβει ο κίνδυνος της κλιματικής αλλαγής, θα δει μια σημαντική ώθηση στην πρόοδό της προς την απεξάρτηση από τον άνθρακα.»

Η Sophie Heading αναφέρει ότι: «Η συζήτηση γύρω από την κλιματική αλλαγή συχνά εστιάζει στις κατάλληλες πολιτικές, τις σωστές επενδύσεις, τις απαραίτητες τεχνολογίες. Όλα αυτά είναι φυσικά σημαντικά, τι συμβαίνει όμως με τον ανθρώπινο παράγοντα; Γιατί τελικά, οι άνθρωποι εντός των οργανισμών είναι αυτοί που αναμένεται να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στην ικανότητα εκπλήρωσης φιλόδοξων παγκόσμιων στόχων. Οι επικεφαλής των επιχειρήσεων ξεκινούν να επενδύουν στο ανθρώπινο κεφάλαιό τους, να εμπλέκουν τους εργαζομένους τους στη μετάβαση προς επιχειρηματικού μοντέλου χαμηλού άνθρακα και να αξιοποιούν στο έπακρο την σημαντική επίδραση στους εργαζομένους παγκοσμίως, ώστε να «ξεκλειδώσουν» τις ιδέες, την καινοτομία, τις δεξιότητες και το ταλέντο που ενδεχομένως θα χρειαστεί σε αυτόν τον αγώνα δρόμου προς ένα μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα.»

Ο Herbert J. Short, με τη σειρά του αναφέρει πως: «Η πραγματικότητα της μετάβασης σε μια παγκόσμια οικονομία χαμηλού άνθρακα έχει αρχίσει να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή είναι μια μετάβαση που σε πολλές επιχειρήσεις συμβαίνει μόνο μια φορά, με διαφορετικές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους και τις ευρύτερες κοινότητες τους. Ωστόσο, οι εταιρείες δεν είναι η μόνη λύση. Οι κυβερνήσεις χρειάζεται να αναλάβουν έναν ουσιαστικό ρόλο ώστε να βοηθήσουν να διασφαλιστεί η μετεκπαίδευση και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση αυτήν τη στιγμή στην προσέγγιση της φυσικής απεξάρτησης από τον άνθρακα, επομένως ο ανθρώπινος παράγοντας μπορεί εύκολα να τεθεί στο περιθώριο εάν οι κυβερνήσεις δεν δώσουν σημασία.»

Η ESG &Sustainability Manager, Consulting, της KPMG στην Ελλάδα, Λίνα Μαγγίνα, δήλωσε σχετικά, «Το κόστος του να αγνοήσουν οι επιχειρήσεις τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα είναι δυσβάστακτο. Είναι προφανές ότι η κρίση που βιώνουμε σήμερα συνδέεται με την κλιματική αλλαγή και σημαντικό μέρος της λύσης στηρίζεται στον επαναπροσδιορισμό των αναγκαίων δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στην ανάπτυξη νέων, με επίκεντρο την πράσινη οικονομία. Για να διασφαλιστεί η επιτυχία της πράσινης μετάβασης, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στον ρόλο που διαδραματίζει ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά και στις δεξιότητες που απαιτούνται για την επίτευξη μιας βιώσιμης αλλαγής σε επιχειρηματικό επίπεδο, παράγοντας που συχνά παραβλέπεται όταν χαράσσεται η εθνική στρατηγική, έχοντας σοβαρές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις αλλά και στους εργαζομένους.»

Comments are closed.