EY: Μόνο το 11% των επιχειρήσεων εφαρμόζουν τα διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας

Στο όγδοο ετήσιο συνέδριο της ΕΥ Ελλάδος αναλύθηκε το κατά πόσο οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε βιώσιμες βράσεις ή υιοθετούν μια «πράσινη» κουλτούρα.

Το 2021 ήταν μια χρονιά γεμάτη με νέες επενδύσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες με κεντρικούς άξονες την αειφορία και την πανδημία. Η κλιματική αλλαγή αλλά και η πανδημία έχουν δημιουργήσει νέες απαιτήσεις, που οι μεγάλες επιχειρήσεις φαίνεται να έχουν συνειδητοποιήσει, σε μια προσπάθεια να ανταπεξέλθουν.

Συγκεκριμένα, έχουν δημιουργήσει ή προσπαθούν να δημιουργήσουν νέες πρακτικές και δράσεις που να περιλαμβάνουν δυναμικά τις έννοιες της βιωσιμότητας και της «πράσινης» κουλτούρας. Όλες οι δράσεις αυτές και οι πρωτότυπες πρωτοβουλίες αναλύθηκαν στο όγδοο ετήσιο συνέδριο της ΕΥ Ελλάδος, όπου οι επιχειρήσεις κλήθηκαν να αναφέρουν κατά πόσο ουσιαστικά ενδιαφέρθηκαν για μια τέτοια αλλαγή.

Αποδείχθηκαν οι επιχειρήσεις έτοιμες για τη νέα βιώσιμη πραγματικότητα;

Κατά την πρώτη ενότητα του διαδικτυακού συνεδρίου, αναλύθηκαν οι εξελίξεις σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο σχετικά με τις αναφορές βιωσιμότητας και ESG, όπως η πρόσφατη Οδηγία για την Εταιρική Αναφορά Βιωσιμότητας (CSRD), οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις εταιρικές αναφορές και οι ευρωπαϊκές και διεθνείς προσπάθειες για την καθιέρωση κοινών προτύπων αναφοράς σε θέματα βιωσιμότητας. Επιπλέον, αναλύθηκαν και οι προτεραιότητες των εποπτικών αρχών σε σχέση με την κλιματική αλλαγή.

Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, τα στελέχη κλήθηκαν να απαντήσουν μέσω διαδικτυακής ψηφοφορίας, πόσο προετοιμασμένες είναι οι επιχειρήσεις τους όσον αφορά στις απαιτήσεις της Οδηγίας CSRD. Δύο στους πέντε (40%) εκτιμούν ότι, επί του παρόντος, η CSRD δεν αφορά την επιχείρησή τους. Μεταξύ των υπολοίπων, το 32% δήλωσαν ότι είναι εν μέρει έτοιμοι, παρακολουθούν το θέμα συστηματικά και έχουν ξεκινήσει μια προμελέτη, 17% ότι δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει να αναλύουν τον αντίκτυπό της και μόλις 11% ότι έχουν προγράμματα υλοποίησης που ήδη εφαρμόζονται.

Οι συμμετέχοντες ρωτήθηκαν, επίσης, αν έχουν σκεφτεί να ενσωματώσουν γνωστοποιήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις χρηματοοικονομικές ή μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους για το 2021. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες (40%) απάντησαν ότι θα ενσωματώσουν τις σχετικές γνωστοποιήσεις μόνο στις μη χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Αντίστοιχα, το 20% θα τις ενσωματώσουν εν μέρει και στις δύο καταστάσεις, το 10% συστηματικά και στις δύο, ενώ σχεδόν ένας στους τρεις συμμετέχοντες (30%) δε θα τις συμπεριλάβει σε καμία από τις δυο καταστάσεις της επιχείρησής του.
Προτεραιότητα οι επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και τα λογιστικά πρότυπα

Κατά τη δεύτερη ενότητα του συνεδρίου, οι ομιλητές παρουσίασαν τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών και αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών (ESMA και SEC), μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι επιπτώσεις του COVID-19, τα ζητήματα που συνδέονται με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές, καθώς και τις συγκεκριμένες δράσεις που έχουν αναλάβει οι επόπτες αναφορικά με την εφαρμογή των IFRS σε οικονομικές καταστάσεις που έχουν επισκοπήσει.

Στη συνέχεια, κατά την τρίτη ενότητα, ακολούθησε ενημέρωση για τις τελευταίες τεχνικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) .

Σε σχετική ερώτηση για το κατά πόσο έχουν αποτιμήσει τις επιπτώσεις που δύναται να έχει στην επιχείρησή τους η πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των IFRS για την «κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας» σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, το 18% των συμμετεχόντων απάντησαν ότι έχουν ολοκληρώσει την ανάλυση και θα προχωρήσουν σε αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές τους, ένας στους τρεις (34%) απάντησε ότι βρίσκεται στη διαδικασία ανάλυσης του αντίκτυπου, 22% ότι δεν έχουν προβεί ακόμη σε ανάλυση, ενώ ένας στους πέντε (21%), δήλωσε ότι η αλλαγή αυτή δεν αφορά την επιχείρησή του.

«Στο μικροσκόπιο» και η εταιρική διακυβέρνηση

Η τελευταία ενότητα του συνεδρίου επικεντρώθηκε σε εξελίξεις σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, και, συγκεκριμένα, στην ανάγκη αξιολόγησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου των εισηγμένων εταιρειών, ενώ έγινε και σύντομη παρουσίαση των απαιτήσεων του ενιαίου ηλεκτρονικού μορφότυπου αναφοράς ESEF, βάσει του οποίου οι εισηγμένες εταιρείες πρέπει να ετοιμάσουν τις οικονομικές καταστάσεις του 2021, καθώς και των εμπειριών της ΕΥ και πρακτικών θεμάτων από την εφαρμογή του σε κάποιες χώρες το 2020.

Κλείνοντας, σημειώθηκε ότι «πέρα από την επίδραση της πανδημίας, φέτος αξίζει να δοθεί προσοχή στην επίδραση που μπορεί να έχουν η κλιματική αλλαγή και η βιωσιμότητα στις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων», ενώ, συμπλήρωθηκε ότι «οι οικονομικοί διευθυντές των εταιρειών θα πρέπει να λάβουν υπόψη την αυξανόμενη σημασία της πληροφόρησης αυτής για τα ενδιαφερόμενα μέρη τους.» υπογραμμίζοντας ότι «η διαφάνεια και η συνεπής επικοινωνία αποτελούν, σε κάθε περίπτωση, κλειδί».

Comments are closed.