Σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων

Το σχέδιο νόμου αποτελεί αναγκαία συνθήκη για να ενεργοποιηθούν τα προγράμματα για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή.

Σε διαβούλευση έως τις 10 Ιανουαρίου 2022, τέθηκε το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027».

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης, έθεσε από σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027». Το σχέδιο νόμου καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας των αναπτυξιακών παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027 σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως αναφέρει το υπουργείο, το σχέδιο νόμου αποτελεί αναγκαία συνθήκη προκειμένου να ενεργοποιηθούν τα νέα προγράμματα. Οι πόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των δημοσίων επενδύσεων της χώρας και συνιστούν το κύριο χρηματοδοτικό μέσο για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής. Η έγκαιρη έναρξη υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων της νέας περιόδου 2021-2027 θα επιτρέψει την απρόσκοπτη μετάβαση ανάμεσα στις δύο περιόδους χωρίς κενό χρηματοδότησης, ενισχύοντας τη ρευστότητα της οικονομίας και συμβάλλοντας στην ομαλή εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το σχέδιο νόμου ακολουθεί το περιεχόμενο του νέου Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εναρμονίζεται με τις νέες απαιτήσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών. Εισάγει τέλος ρυθμίσεις για την απλούστευση, επιτάχυνση και ορθή εκτέλεση των διαδικασιών διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.

Προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027

Τα προγράμματα της προγραμματικής περιόδου 2021-2027 περιλαμβάνουν:

1. Στο ΕΣΠΑ 2021-2027:

Επτά Τομεακά Προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ), και συγκεκριμένα, τα Προγράμματα:

 • Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή
  Ανταγωνιστικότητα
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός
 • Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
 • Πολιτική Προστασία
 • Μεταφορές
 • Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων
 • Δεκατρία Περιφερειακά Προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το ΤΣ:
 • Ανατολική Μακεδονία,
 • Θράκη
 • Κεντρική Μακεδονία
 • Θεσσαλία
 • Ήπειρος
 • Δυτική Ελλάδα
 • Δυτική Μακεδονία
 • Στερεά Ελλάδα
 • Πελοπόννησος
 •  Ιόνια Νησιά
 • Βόρειο Αιγαίο
 • Κρήτη
 • Αττική
 • Νότιο Αιγαίο
 • Ένα Τομεακό Πρόγραμμα που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) το οποίο ονομάζεται «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση».
 • Ένα Τομεακό Πρόγραμμα που λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), το οποίο ονομάζεται «Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα».

Στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (INTERREG), 13 Προγράμματα που λαμβάνουν χρηματοδοτική στήριξη από το ΕΤΠΑ ή/και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης:

 •  (Interreg VI-A) Greece-Bulgaria
 • (Interreg VI-A) Greece-Italy
 •  (Interreg VI-A) Greece-Cyprus
 •  (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Albania
 • (Interreg VI-A) IPA ΙΙΙ CBC Greece-Republic of North Macedonia εστ) (Interreg VI-B) Euro Mediterranean 2021-2027 (EURO MED) εζ) (Interreg VI-B) Adriatic-Ionian
 • (Interreg VI-B) Interreg NEXT MED
 • (Interreg VI-B) Interreg NEXT Black Sea Basin ει) (Interreg VI-C) Interreg Europe
 • (Interreg VI-C) Interact
 • Urbact IV
 • ESPON 2030 Cooperation Programme

Στα «Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων 2021-2027», περιλαμβάνονται τρία προγράμματα, καθένα από τα οποία λαμβάνει χρηματοδοτική στήριξη από κάθε αντίστοιχο ταμείο: το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ), το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ) και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της διαχείρισης των συνόρων και την πολιτική των θεωρήσεων (ΜΔΣΘ).

Comments are closed.