Τράπεζα Πειραιώς: Βιώσιμη λειτουργία με απτά αποτελέσματα

Η Τράπεζα μετρά, διαχειρίζεται και βελτιώνει συνεχώς το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς της. Στο πλαίσιο αυτό, την περίοδο 2016-2020 έχει πετύχει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 23% ανά τ.μ. και μείωση των εκπομπών CO2 κατά 23,7% ανά τ.μ.

Η Τράπεζα Πειραιώς, εδώ και 10 χρόνια, υλοποιεί προγράμματα που έχουν στόχο τη διαρκή μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προέρχεται από την καθημερινή λειτουργία της. Εφαρμόζει στο σύνολο των υποδομών και των δραστηριοτήτων της ένα ολοκληρωμένο και συνεχώς βελτιούμενο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που πιστοποιείται κατά EMAS. Τα προγράμματα αυτά αφορούν την ηλεκτρική κατανάλωση, την κατανάλωση πόρων, όπως το χαρτί εκτύπωσης και το νερό, τις επαγγελματικές μετακινήσεις, τις κάθε είδους ανακυκλώσεις καθώς και την υιοθέτηση νέων πρακτικών, όπως η προώθηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Με τον τρόπο αυτόν, επιτυγχάνει αρτιότερο σχεδιασμό του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης και άλλων περιβαλλοντικών προγραμμάτων, με απόλυτα μετρήσιμους στόχους, που οδηγούν στη μείωση των λειτουργικών επιπτώσεων, αλλά και στην εξοικονόμηση πόρων.

Σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής των συστημάτων αυτών, η Τράπεζα κατάφερε να μειώσει κατά 22% τις συνολικές εκπομπές CO2 ανά εργαζόμενο από το 2014, ενώ το ετήσιο καθαρό οικονομικό όφελος από την εφαρμογή αυτών των περιβαλλοντικών προγραμμάτων ξεπέρασε τα 5,5 εκατ. €.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το Ενεργειακό Γραφείο χρησιμοποιεί ένα εξειδικευμένο λογισμικό, μοναδικό στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με το οποίο παρακολουθούνται διαδικτυακά και σε πραγματικό χρόνο οι ενεργειακές καταναλώσεις και η κατανάλωση νερού σε περισσότερες από 330 κτηριακές υποδομές της Τράπεζας. Αποτελεί ένα καινοτόμο περιβαλλοντικό πρόγραμμα υποδομής, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και του λειτουργικού
κόστους της Τράπεζας. Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα για:

  • Εξ αποστάσεως παρεμβάσεις σε περιπτώσεις ενεργειακών σφαλμάτων, βλαβών και υπερβάσεων.
  • Παρακολούθηση των χαρακτηριστικών φορτίου της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
    Ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων ανά τελική χρήση.
  • Συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για τη διενέργεια του Ενεργειακού Ελέγχου.
  • Λήψη συγκριτικών ενεργειακών δεδομένων και εξαγωγή αναφορών.

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ CLIMABIZ

Η Πειραιώς έχει επίσης αναπτύξει την εφαρμογή Climabiz για την οικονομική αποτίμηση του κλιματικού κινδύνου των επιχειρηματικών πελατών της Τράπεζας με βάση τον κύκλο εργασιών τους καθώς και τα γενικά, λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του οικονομικού κλάδου δραστηριότητάς τους. Το Climabiz εκτιμά με οικονομικούς όρους τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή σε κλάδους και επιχειρήσεις σημαντικούς για την ίδια την Τράπεζα λόγω της έκθεσης που έχει σε αυτούς το δανειακό της χαρτοφυλάκιο.

Η Εφαρμογή Climabiz αναγνωρίζει και αναλύει για κάθε οικονομικό κλάδο και επιχειρηματικό πελάτη δύο βασικές κατηγορίες κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή:

  • Ο Φυσικός Κίνδυνος (physical risk) εκφράζει τις οικονομικές απώλειες που μπορεί να έχει μία επιχείρηση εξαιτίας της αλλαγής των κλιματικών συνθηκών, όπως αύξηση/μείωση της μέσης θερμοκρασίας ή της μέσης βροχόπτωσης, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως καύσωνες, πλημμύρες κ.ά.
  • Ο Κίνδυνος Μετάβασης (transition risk) αφορά τις πρόσθετες δαπάνες που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση στο πλαίσιο μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Ο Κίνδυνος Μετάβασης οφείλεται στην αναμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου, στους κινδύνους που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα, στις μεταβολές των συνθηκών λειτουργίας της αγοράς, των προτιμήσεων των καταναλωτών κ.ά.

Comments are closed.