Υπουργικό Συμβούλιο: Εγκρίθηκαν οι νομοθετικές παρεμβάσεις του ΥΠΕΝ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας παρουσίασε μια σειρά από νομοσχέδια σχετικά με την ανασυγκρότηση πυρόπληκτων περιοχών και την αγορά ενέργειας.

Με αντικείμενο την παρουσίαση των επικείμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων στα υπουργεία Περιβάλλοντος, Οικονομικών, Υγείας, και Δικαιοσύνης συνεδρίασε σήμερα, μέσω τηλεδιάσκεψης, και υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Μεταξύ αυτών που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν, ήταν η ενσωμάτωση της Οδηγίας της ΕΕ, σχετικά με τους κοινούς κανόνες στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, και το μνημόνιο συνεργασίας με την Κύπρο, η Οδηγία για θέσπιση κανόνων περί φοροαποφυγής, το νομοσχέδιο για τη διεθνή Εμπορική Διαιτησία, και το νομοσχέδιο για την κύρωση της σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για την κατασκευή και εξοπλισμό του Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε τις εισηγήσεις του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα για μια θέση αντιπροέδρου του ΣτΕ και τη θέση του Γενικού Επιτρόπου Επικράτειας, καθώς και την εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βορίδη για την τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου περί προγραμματισμού προσλήψεων.

Αναλυτικότερα, στη σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου παρουσιάστηκαν οι εξής κυβερνητικές παρεμβάσεις:

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, παρουσίασε τα νομοσχέδια που αφορούν: α) Την κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής, β) την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/944, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

α) Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου κυρώνεται το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση έργων υποδομής σχετικά με την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των πυρόπληκτων περιοχών της Ανατολικής Αττικής, που υπεγράφη στην Αθήνα στις 19.10.2021. Αντικείμενο του Μνημονίου είναι η εγκαθίδρυση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των Μερών, με σκοπό την υλοποίηση έργων υποδομής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση των περιοχών της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2018, αξιοποιώντας ποσό περίπου 11 εκατ. ευρώ που συγκεντρώθηκαν από δωρεές ιδιωτών και συνεισφορά της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Μεταξύ άλλων προβλέπονται ειδικότερες ρυθμίσεις σχετικά με:

  • Την ανέγερση συγκροτήματος κοινωνικών κατοικιών στον Δήμο Ραφήνας.
  • Τη διαμόρφωση του υπάρχοντος χώρου πρασίνου σε χώρο δασικής αναψυχής.
  • Συγκεκριμένες προδιαγραφές ανέγερσης, χωροθέτησης κ.λπ., αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, καθώς και ως προς τη διαγωνιστική διαδικασία, την καταβολή της συνεισφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας και την παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης των έργων.

β) Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο εναρμονίζεται το εθνικό δίκαιο προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/944 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2019 και επικαιροποιείται το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, σε σχέση με τους γενικούς κανόνες για την οργάνωση του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την ενίσχυση της θέσης και την προστασία των καταναλωτών, τη διαχείριση του συστήματος μεταφοράς και των δικτύων διανομής, καθώς και τις αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Οι στόχοι του νομοσχεδίου είναι:

  • Η δημιουργία ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον καταναλωτή, ευέλικτων, δίκαιων και διαφανών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας με θέσπιση κοινών κανόνων για την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την προστασία των καταναλωτών.
  • Η διασφάλιση οικονομικά προσιτών και διαφανών τιμών ενέργειας για τους καταναλωτές.
  • Η αύξηση της ενσωμάτωσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και η ομαλή μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών άνθρακα.
  • Η δημιουργία μιας πλήρως διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία αυξάνει τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Υπουργείο Οικονομικών

Ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, και ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρουσίασαν το νομοσχέδιο α) για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2020/262 (ΕΕ) για το γενικό καθεστώς των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και β) της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής.

α) Οι διατάξεις της Οδηγίας 2020/262 (ΕΕ) για το γενικό καθεστώς των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, έχουν ενσωματωθεί στο τρίτο μέρος του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις οι οποίες εφαρμόζονται οριζόντια σε όλα τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ήτοι σε ενεργειακά, αλκοολούχα και καπνικά. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες για ζητήματα όπως η παραγωγή, η διακίνηση, η αποθήκευση, η καταστροφή, οι εξ αποστάσεως πωλήσεις των εν λόγω προϊόντων, αλλά και ζητήματα σχετικά με το απαιτητό του φόρου, και κατά περίπτωση την επιστροφή ή διαγραφή του φόρου, απαλλαγές κ.α..

Περαιτέρω, η Οδηγία (ΕΕ) 2020/262 εισάγει δύο βασικές αλλαγές. Κατά πρώτον, επιφέρει ηλεκτρονικοποίηση της παρακολούθησης των διακινήσεων φορολογημένων προϊόντων μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., οι οποίες μέχρι τώρα πραγματοποιούνται με χειρόγραφες διαδικασίες, γεγονός που σε κάποιες περιπτώσεις καθιστά επισφαλή την είσπραξη των αναλογούντων φόρων στο κράτος-μέλος προορισμού και την αντίστοιχη επιστροφή τους στο κράτος-μέλος αποστολής.

Επιπλέον, διασυνδέει τις τελωνειακές διατυπώσεις που προβλέπονται από τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα για τελωνειακές διαδικασίες, όπως η εξαγωγή, με τα ισχύοντα για τη διακίνηση προϊόντων Ε.Φ.Κ. και επιφέρει σχετικές απλουστεύσεις.

Η ενσωμάτωση των συγκεκριμένων διατάξεων είναι αναγκαία προκειμένου η χώρα μας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο.

Στόχος είναι η εισαγωγή του θεσμικού πλαισίου που θα αποτελέσει τη βάση για τις αναγκαίες μηχανογραφικές αλλαγές στο τελωνειακό πληροφοριακό σύστημα ώστε να καταστεί δυνατή κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων, ήτοι την 13η Φεβρουαρίου 2023 η εφαρμογή τους, ιδίως ως προς:

  • Τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των τελωνειακών διαδικασιών που προβλέπονται από τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (Καν. ΕΕ 952/2013) και των διαδικασιών ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/262 κατά την εξαγωγή προϊόντων Ε.Φ.Κ..
  • Την ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων Ε.Φ.Κ., τα οποία είτε έχουν φορολογηθεί (τεθεί σε ανάλωση) σε ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε. και αποστέλλονται κατόπιν στη Χώρα μας όπου οφείλεται ο αναλογούν Ε.Φ.Κ. για τον οποίον προβλέπεται επιστροφή στο κράτος μέλος αποστολής, είτε έχουν φορολογηθεί στη Χώρα μας και αποστέλλονται στη συνέχεια προς άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. όπου θα καταβληθεί εκ νέου ο φόρος ο οποίος θα επιστραφεί στον Έλληνα αποστολέα από τις εθνικές τελωνειακές αρχές με την επιβεβαίωση της παραλαβής.

β) Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2017/952 για τη θέσπιση κανόνων κατά πρακτικών φοροαποφυγής έχει στόχο τη συμπλήρωση του πλαισίου για την αντιμετώπιση πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και φοροαποφυγής, κυρίως πολυεθνικών επιχειρήσεων, που σκοπό έχουν την αποφυγή εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων εκμεταλλευόμενες την έλλειψη συντονισμού της φορολογικής νομοθεσίας μεταξύ των δικαιοδοσιών.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις που ενσωματώνουν στην εθνική νομοθεσία το άρθρο 9α της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 που ισχύει από 1.1.2022, προσθέτοντας παραγράφους 10 και 11 στο άρθρο 66Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, για τον ορισμό κανόνων στην περίπτωση ασυμφωνιών στη μεταχείριση υβριδικών μέσων, προβλέπεται ότι εάν μία ή περισσότερες συνεργαζόμενες οντότητες οι οποίες δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι και οι οποίες διατηρούν συνολικά άμεσο ή έμμεσο συμφέρον σε ποσοστό 50% ή και άνω των δικαιωμάτων ψήφου, των τόκων του κεφαλαίου ή του μεριδίου στα κέρδη μιας υβριδικής οντότητας που έχει συσταθεί ή είναι εγκατεστημένη σε ένα κράτος μέλος και βρίσκονται σε δικαιοδοσία (ή δικαιοδοσίες) που αντιμετωπίζουν την υβριδική οντότητα ως υποκείμενη σε φόρο, τότε η οντότητα θεωρείται κάτοικος του εν λόγω κράτους μέλους και φορολογείται σε αυτό για το εισόδημά της, στον βαθμό που το εν λόγω εισόδημα δεν φορολογείται άλλως δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους ή οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Τσιάρας, παρουσίασε το νομοσχέδιο για τη διεθνή εμπορική διαιτησία.

Αντικείμενο του νομοσχεδίου είναι η ενσωμάτωση των εξελίξεων λαμβάνοντας υπόψη αφενός μεν τις τροποποιήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο (UNCITRAL) του 2006 στον Πρότυπο Νόμο, αφετέρου δε τις νεότερες τάσεις της διεθνούς θεωρίας και πρακτικής στο πεδίο της διεθνούς διαιτησίας στην ελληνική έννομη τάξη και η αποκατάσταση της ορθής γλωσσικής και νοηματικής απόδοσης των οικείων διατάξεων του ελληνικού δικαίου.

Σκοπός είναι η εμπέδωση της διεθνούς διαιτησίας στην ελληνική έννομη τάξη ως προϊόν αυτονομίας των μερών, ώστε τα μέρη ελεύθερα να αποφασίζουν την υπαγωγή των διαφορών τους στη διαιτησία, να επιλέγουν τους διαιτητές, να διαμορφώνουν τη διαιτητική διαδικασία και να επιλέγουν το εφαρμοστέο για την επίλυση της διαφοράς τους δίκαιο με τελικό στόχο η Ελλάδα να αποκτήσει έναν σύγχρονο νόμο περί διεθνούς εμπορικής διαιτησίας, ώστε να καταστεί ελκυστική ως προτιμώμενος τόπος διεξαγωγής διεθνών διαιτησιών.

Με το νομοσχέδιο αναμένεται να αναπτυχθούν πολλαπλώς θετικές ενέργειες, εντοπιζόμενες τόσο στην προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, όσο και στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και των διεθνών συναλλαγών γενικότερα. Ειδικότερα, οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις αναμένονται να επιδράσουν θετικά σε εξωστρεφείς, εξαγωγικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις νέας τεχνολογίας, επιχειρήσεις εισαγωγέων, εμπορικούς διανομείς, εμπορικούς αντιπροσώπους, δικηγορικές εταιρείες, δικηγόρους με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και να τονωθούν οι ελληνικές εξαγωγές. Επιπλέον θα συνεισφέρει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, αφού οι αλλοδαποί επενδυτές επιδιώκουν κατά κανόνα την επίλυση των διαφορών τους μέσω διαιτησίας και χωρίς προσφυγή στα κρατικά δικαστήρια. Τέλος, θα διευκολύνει το έργο της αποσυμφόρησης των πολιτικών δικαστηρίων, παρέχοντας συγχρόνως ένα πλαίσιο επίλυσης των διαφορών με το οποίο είναι ήδη εξοικειωμένες οι διεθνείς επιχειρήσεις.

Υπουργείο Υγείας

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, παρουσίασε το νομοσχέδιο για την κύρωση της σύμβασης δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο κυρώνεται η επιμέρους σύμβαση δωρεάς για το «Έργο ΙΙ» της βασικής, από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Ελληνικού Δημοσίου. Αφορά στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό (ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό) του Πανεπιστημιακού Παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης  από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος που θα αναγερθεί στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης.

Το Νοσοκομείο θα παρέχει ένα ευρύ φάσμα νοσηλευτικών υπηρεσιών για τον πληθυσμό παιδιών και εφήβων της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα της μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης σύμφωνα με το εγκεκριμένο κλινικό και κτιριολογικό πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας. Οι νέες εγκαταστάσεις θα δώσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης της ψηφιακής λειτουργίας των κλινικών υπηρεσιών, της σύγχρονης διαχείρισης και συντήρησης του Νοσοκομείου και της διασύνδεσής του με άλλες συνεργαζόμενες μονάδες υγείας και φορείς, είτε πρόκειται για εθνικούς, είτε διεθνείς. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν η εκπαίδευση και η έρευνα στις νέες τεχνολογίες με στόχο τη συνεχή βελτίωση της δυναμικότητας, ικανότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού προς την κατεύθυνση ενός σύγχρονου τριτοβάθμιου νοσοκομείου που ενσωματώνει τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής τεχνολογίας στη βελτίωση της ποιότητας και λειτουργίας του Νοσοκομείου και του δικτύου δευτεροβάθμιων και πρωτοβάθμιων μονάδων που θα εξυπηρετεί.

Με την ολοκλήρωση του θα αποτελεί ένα υπερσύγχρονο (state-of-the-art) Πανεπιστημιακό Παιδιατρικό Νοσοκομείο, που θα παρέχει όλες τις απαραίτητες εξειδικευμένες υπηρεσίες σε τριτοβάθμιο επίπεδο και με τη σειρά του θα υποστηρίζει ένα δίκτυο εγκαταστάσεων περίθαλψης όχι μόνο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και στο σύνολο της Βόρειας Ελλάδας. Περαιτέρω, θα λειτουργεί ως κόμβος υποστηρίζοντας άλλα τμήματα του δικτύου στη διαχείριση φροντίδας πολύπλοκων περιπτώσεων υγείας (complex care) παιδιών και εφήβων, ενώ σκοπός είναι να συνιστά μεταξύ άλλων και πρότυπο κέντρο αναφοράς Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Επιλογές Δικαστικών

Το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, επέλεξε για τη θέση του αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας τη σύμβουλο της Επικρατείας, Μαργαρίτα Γκορτζολίδου. Επίσης, για τη θέση του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επέλεξε τον σύμβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Σταμάτιο Πουλή.

Τέλος κατά τη συνεδρίαση εγκρίθηκε, μετά από εισήγηση του υπουργού Εσωτερικών, Μάκη Βοριδη, η τροποποίηση της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 42/2020 για τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2021, προκειμένου να προσαρμοσθούν οι εγκεκριμένες θέσεις στον e-ΕΦΚΑ προς το νέο οργανόγραμμα του φορέα.

Comments are closed.