Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Καλεί την Ελλάδα να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα

Με επιστολή αιτιολογημένης γνώμης η Κομισιόν, ζητά από την Ελλάδα να λάβει μέτρα για τη διαχείριση των «χωροκατακτητικών ξένων ειδών».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί 15 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, να προστατεύσουν τη βιοποικιλότητα. Με επιστολή αιτιολογημένης γνώμης, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα και άλλα 14 κράτη μέλη, να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και διαχείριση της εισαγωγής και εξάπλωσης των «χωροκατακτητικών ξένων ειδών». (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1143/2014).

Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη είναι φυτά και ζώα τα οποία, ως αποτέλεσμα ανθρώπινης παρέμβασης, εισάγονται τυχαία ή σκοπίμως σε φυσικό περιβάλλον στο οποίο δεν απαντώνται κανονικά. Το γεγονός αυτό έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες για το νέο περιβάλλον τους. Τα χωροκατακτητικά ξένα είδη αποτελούν μία από τις πέντε κύριες αιτίες απώλειας βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Η αντιμετώπισή τους αποτελεί σημαντική πτυχή του στόχου της ΕΕ για ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας, όπως διατυπώνεται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στην ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030.

Η Ελλάδα, καθώς και άλλα 14 κράτη μέλη, δεν εκπόνησαν, δεν εφάρμοσαν και δεν κοινοποίησαν στην Επιτροπή σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων διαδρομών εισαγωγής και εξάπλωσης χωροκατακτητικών ξένων ειδών που προκαλούν ανησυχία στην ΕΕ. Μεγάλο ποσοστό των χωροκατακτητικών ξένων ειδών εισάγονται στην ΕΕ ακούσια και είναι «ζωτικής σημασίας» η αποτελεσματικότερη ιεράρχηση και διαχείριση των διαδρομών ακούσιας εισαγωγής των ειδών αυτών.

Επιπλέον, η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία δεν έχουν ακόμη θεσπίσει σύστημα επιτήρησης των χωροκατακτητικών ξένων ειδών, ούτε το έχουν συμπεριλάβει στο υφιστάμενο σύστημά τους, μολονότι όφειλαν να το πράξουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2018.

Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή τον Ιούνιο του 2021, χωρίς να λάβει ικανοποιητική απάντηση και σήμερα αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Comments are closed.