ΥΠΑΑΤ: Νέες προσκλήσεις για τη μείωση της Νιτρορύπανσης

Ο προϋπολογισμός της δράσης για τη μείωση της μόλυνσης του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα, φτάνει τα 150 εκατ. ευρώ.

Στην έκδοση δυο προσκλήσεων της Δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα», συνολικού προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου οι προσκλήσεις αφορούν:

  • Τις Δεσμεύσεις Α «Εφαρμογή Αγρανάπαυσης» και Β «Εφαρμογή Αμειψισποράς» για αρόσιμες εκτάσεις, με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ.
  • Τη Δέσμευση Γ «Εφαρμογή χλωράς λίπανσης σε δενδρώδεις καλλιέργειες» με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) από τη Δευτέρα, 14 Μαρτίου έως την Παρασκευή, 15 Απριλίου.

Η διάρκεια των δεσμεύσεων είναι δύο έτη, 2022-2023 και η εφαρμογή τους ξεκινά από την ημερομηνία δημοσίευσης των Προσκλήσεων, καθώς υπήρξε προδημοσίευση της Πρόσκλησης στις 06.10.2021.

Η Δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ευπρόσβλητες από τη Νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης (ΖΕΝ), καθώς και σε 7 περιοχές σημαντικών υγροτόπων.

Comments are closed.