Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Έχει αναπτυχθεί από τον Quality Net Foundation προκειμένου να λειτουργήσει ως ένα σύστημα αναφοράς για τους Οργανισμούς πάνω σε θέματα «πράσινης» ανάπτυξης.

Ο Ελληνικός Κώδικας Βιωσιμότητας αναπτύχθηκε από τον Quality Net Foundation και είναι ένα σύστημα αναφοράς ως προς τη διαφάνεια και την αυτοδέσμευση των Οργανισμών πάνω σε θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας. Αποτελεί σημείο αναφοράς, για τους Οργανισμούς η τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να υιοθετήσουν πιο «πράσινες» πρακτικές, αλλά και να εντάξουν τη βιωσιμότητα στην εταιρική τους στρατηγική.

Ο Κώδικας ανταποκρίνεται στην ανάγκη μέτρησης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής επίδοσης των Οργανισμών, έχοντας ως στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους ως προς:

  • Την εξεύρεση κεφαλαίων, μέσω της θετικής αξιολόγησης της χρηματοπιστωτικής αγοράς και των διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων
  • Την ενδυνάμωση της εξαγωγικής δραστηριότητας και της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων
  • Την ένταξή τους σε διεθνή Δίκτυα «Υπεύθυνων Προμηθευτών»

Τα χαρακτηριστικά του Ελληνικού Κώδικα Βιωσιμότητας

Καταρχάς, ο Κώδικας είναι δομημένος με βάση τα διεθνή πρότυπα αναφοράς (Global Reporting Initiative, United Nations Global Compact, οι Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές, EFFAS, EMAS), αλλά και τα διαχειριστικά συστήματα που ήδη εφαρμόζουν οι Οργανισμοί (όπως τα ISO 26000, 9000, 14000).

Δεύτερον, ενσωματώνει τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας στη λειτουργία των Οργανισμών.

Τρίτον, συνδέεται με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Βιωσιμότητας – The Sustainability Code μέσω της παρουσίασης του επιπέδου Βιώσιμης Ανάπτυξης και Υπεύθυνης Λειτουργίας των οργανισμών σε εθνικό επίπεδο.

Τέταρτον, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για δημοσιοποίηση μη-χρηματοοικονομικών στοιχείων (on disclosure of nonfinancial information)

Ποιο μπορούν να συμμετέχουν

Όλοι οι Οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα μπορούν να συμμετέχουν, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους ή το νομικό τους καθεστώς, δηλαδή οι Επιχειρήσεις, Δημόσιοι Φορείς, Οργανισμοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας Πολιτών, αλλά και τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Ιδιαιτέρως, ενδείκνυται για Οργανισμούς των οποίων η οργάνωση βασίζεται σε Συστήματα Διαχείρισης.

Τα top 10 κριτήρια του Ελληνικού Κώδικα βιωσιμότητας

Κριτήρια 1- 4 που σχετικά με τη στρατηγική

1. Στρατηγική Ανάλυση και Δράση
Ο Οργανισμός πρέπει να δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους αναλύει τις ευκαιρίες και τους κινδύνους των κυριότερων δραστηριοτήτων του στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξής. Ο Οργανισμός πρέπει να εξηγεί τα μέτρα που λαμβάνει έτσι ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τα θεμελιώδη και αναγνωρισμένα ειδικά-κλαδικά, εθνικά και διεθνή πρότυπα.

2. Ουσιαστικότητα
Ο Οργανισμός πρέπει να δημοσιοποιεί τις πτυχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, οι οποίες έχουν σημαντική επίδραση στη λειτουργία του. Επιπλέον, πρέπει να δημοσιοποιεί με τους τρόπους, με τους οποίους τις λαμβάνει υπόψη στη στρατηγική του, καθώς και το πώς τις αντιμετωπίζει συστηματικά.

3. Στοχοθέτηση
Ο Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί το ποιοι ποιοτικοί ή/και ποσοτικοί στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας τίθενται και εντάσσονται στις λειτουργίες του και το πώς παρακολουθείται ο βαθμός επίτευξης τους.

4. Διαχείριση της Αλυσίδας Αξίας (value chain)
Ο Οργανισμός πρέπει να αναφέρει τη σημασία που έχουν οι αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας σε σχέση με την προστιθέμενη αξία που του προσδίδουν. Επιπλέον, πρέπει να αναφέρει το βάθος, στο οποίο επαληθεύονται τα κριτήρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στην αλυσίδα αξίας των δραστηριοτήτων του.

Κριτήρια 5-10 σχετικά με τη διαδικασία διαχείρισης
5. Υπευθυνότητα

Ο Οργανισμός χρειάζεται να δημοσιοποιεί τον βαθμό ευθύνης και εμπλοκής της Διοίκησής του στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας.

6. Κανόνες και Διαδικασίες
Ο Οργανισμός πρέπει να δημοσιοποιεί τους τρόπους με τους οποίους εφαρμόζεται η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας στη λειτουργία του μέσω κανόνων και διαδικασιών.

7. Καταγραφή και παρακολούθηση (monitoring)
Ο Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί τους δείκτες επίδοσης (KPI’s) για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα. Επίσης, πρέπει να περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους ενσωματώνονται στις εσωτερικές διαδικασίες του τακτικού προγραμματισμού, παρακολούθησης προόδου και ελέγχου. Ακόμα, χρειάζεται να δημοσιοποιεί το με ποιον τρόπο διασφαλίζεται, μέσα από κατάλληλες διαδικασίες, η αξιοπιστία, η συγκρισιμότητα και η συνέπεια των δεδομένων που χρησιμοποιούνται τόσο εσωτερικά για την αξιολόγηση της προόδου, όσο και εκτός του Οργανισμού για την επικοινωνία της επίδοσής του.

8. Πολιτικές Αμοιβών και κίνητρα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Είναι απαραίτητο ο Οργανισμός να δημοσιοποιεί το πώς διαμορφώνονται οι συμφωνημένοι στόχοι και τα προγράμματα αμοιβών των στελεχών και των εργαζομένων της, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας, και το πώς εναρμονίζονται με τη μακροπρόθεσμη δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Επίσης, πρέπει να δημοσιοποιεί το εάν η επίτευξη αυτών των στόχων αποτελεί μέρος της αξιολόγησης του ανώτερου διοικητικού προσωπικού (Διοικητικό Συμβούλιο/Διευθύνοντας Σύμβουλος/ Γενικοί Διευθυντές) που πραγματοποιείται από εποπτικό φορέα (εποπτικό συμβούλιο/συμβουλευτική επιτροπή).

9. Διάλογος με τα Ενδιαφερόμενα Μέρη
Πρέπει ο Οργανισμός να δημοσιοποιεί το πώς προσδιορίζονται και ενσωματώνονται στην προσέγγισή του για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα τα κοινωνικά και οικονομικά αρμόζοντα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπλέον, χρειάζεται να δημοσιοποιεί το εάν και πώς επικοινωνεί σε τακτά διαστήματα μαζί τους, αλλά και το πώς τα αποτελέσματά του διαλόγου αυτού ενσωματώνονται στην προσέγγιση και στρατηγική του για Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Υπευθυνότητα.

10. Προϊοντική Υπευθυνότητα και Καινοτομία

Ο Οργανισμός είναι υποχρεωμένος να δημοσιοποιεί, τους τρόπους, με τους οποίους οι αρχές Βιώσιμης Ανάπτυξης, Εταιρικής Υπευθυνότητας (π.χ. η μείωση της χρήσης πρώτων υλών, η εξοικονόμηση ενέργειας και η υπεύθυνη χρήση των προϊόντων από τους πελάτες)λαμβάνονται υπόψη κατά την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Ομοίως, ο Οργανισμός πρέπει να αναφέρει το πώς αξιολογεί την τωρινή και τη μελλοντική επίδραση των βασικών προϊόντων και υπηρεσιών του στην αλυσίδα αξίας (value chain) δραστηριοτήτων του.

Comments are closed.