ΔΕΔΔΗΕ: Βγήκαν τα αποτελέσματα της Προκήρυξης ΔΕΔΔΗΕ 2/2021

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι πίνακες προσληπτέων και κατάταξης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε  ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών ΠΕ, Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών ΠΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχων Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχων Γεωπόνων ΠΕ, Πτυχιούχων Πληροφορικής ΤΕ, Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων ΤΕ, Δασοπόνων ΤΕ, Μηχανοτεχνικών Αυτοκινήτων ΔΕ, Ραδιοτεχνιτών ΔΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της εταιρείας οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και κατάταξης, καθώς και οι πίνακες απορριπτέων των συγκεκριμένων ειδικοτήτων απασχόλησης.

Κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μόνο για λόγους νομιμότητας, κατά το χρονικό διάστημα που αρχίζει την Πέμπτη 03.03.2022 και λήγει τη Δευτέρα 14.03.2022.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» -> Προκήρυξη 2/2021 -> Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης -> Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ -> Ενστάσεις.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της ενστάσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται.

Για τις λοιπές ειδικότητες απασχόλησης της Προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες ανακοινώσεις.

Comments are closed.