Σε τελική ευθεία η εξαγορά του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου της Siemens από τη Siemens Energy

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού έδωσε την έγκρισή της για τη συναλλαγή.

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η εξαγορά του του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου της Siemens από τη Siemens Energy καθώς η συγκέντρωση αυτή «δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Αναλυτικά η απόφαση της επιτροπής αναφέρει τα εξής:

Σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 17 Μαρτίου 2022, αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 έως 3 του ν. 3959/2011, που αφορά στην απόκτηση από την εταιρία με την επωνυμία «SIEMENS ENERGY AG», μέσω της έμμεσης θυγατρικής της «SIEMENS GAS AND POWERHOLDING B.V.» του Ομίλου «SIEMENS ENERGY», του αποκλειστικού ελέγχου του Ελληνικού Ενεργειακού Κλάδου της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΗΜΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», δια της μερικής διάσπασης και απορροφήσεώς του από την, κατά 100% θυγατρική της «SIEMENS GAS AND POWER HOLDINGB.V.», εταιρία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «SIEMENS ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Η εταιρεία ΣΗΜΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ δραστηριοποιείται στην αγορά της διανομής προϊόντων, που περιλαμβάνει την πώληση και εγκατάσταση προϊόντων και συστημάτων που συνδέονται με την παραγωγή και μεταφορά ενέργειας. Κατά την Υπηρεσία, αλλά και βάση προηγούμενων αποφάσεων της η Εεπ, η χονδρική διανομή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων/προϊόντων αποτελεί μια διακριτή προϊοντική αγορά, διαφορετική από την αγορά των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των προϊόντων πληροφορικής. Οι βασικοί τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η SIEMENS ENERGY AG είναι α) ο τομέας για την παραγωγή ενέργειας, β) ο τομέας βιομηχανικών εφαρμογών, γ) ο τομέας για τη μεταφορά ενέργειας, και δ) ο τομέας νέας ενέργειας (ηλεκτρόλυση).

Λαμβανομένων υπόψη των προεκτεθέντων, προκύπτει ότι για τους σκοπούς της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης δεν υφίστανται οριζοντίως επηρεαζόμενες αγορές, δεδομένου ότι ούτε η αποκτώσα SIEMENS ENERGY AG και οι εταιρίες επί των οποίων διαθέτει δικαιώματα, ούτε και ο εξαγοραζόμενος Ελληνικός Ενεργειακός Κλάδος, ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ίδια σχετική αγορά υπηρεσιών.

Περαιτέρω, αναφορικά με την κάθετη σχέση στην εν λόγω συγκέντρωση σημειώνεται ότι όλοι οι ανταγωνιστές της SIEMENS ENERGY AG στην Ελλάδα, έχουν αναπτύξει το δικό τους σύστημα διανομής των προϊόντων τους μέσω των θυγατρικών εταιριών – αντιπροσώπων τους. Περαιτέρω, η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποφάσισε ότι δεν υφίσταται δυνατότητα αποκλεισμού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε πελάτες (“customer foreclosure”) ούτε δυνατότητα αποκλεισμού ανταγωνιστών από την πρόσβαση σε εισροές (“input foreclosure”) εκ μέρους της νέας οντότητας και η όποια τυχόν δυνατότητα είναι τελείως θεωρητική και προϋφιστάμενη (δεν επέρχεται συνεπεία της παρούσας συναλλαγής), ήτοι δεν συνδέεται αιτιωδώς με την παρούσα συναλλαγή.

Συνέπεια των ανωτέρω, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 17 Μαρτίου 2022 ομόφωνα αποφασίστηκε η έγκριση της από 21.01.2022 γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 3959/2011, δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, καίτοι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3959/2011, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Comments are closed.