ΕΥΔΑΠ: Αυστηρή προειδοποίηση για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος

Τα περιστατικά παρανόμων συνδέσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αυξημένα, κυρίως στον Δήμο Παλλήνης και στην περιοχή των Γλυκών Νερών.

Σαφή προειδοποίηση και αυστηρές συστάσεις απευθύνει η ΕΥΔΑΠ σε όλους όσοι προχωρούν, αυθαίρετα και κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε παράνομες συνδέσεις στο υπό κατασκευή δίκτυο αποχέτευσης, αδιαφορώντας για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Παρά τις σαφείς οδηγίες που εμπεριέχονταν στα ενημερωτικά έντυπα και στις αιτήσεις σύνδεσης, τα περιστατικά παρανόμων συνδέσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι αυξημένα, κυρίως στον Δήμο Παλλήνης και στην περιοχή των Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας.

Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρογνωμοσύνη προκειμένου να εξακριβώσει είτε παρατυπίες είτε παράνομη δραστηριότητα στο υπό κατασκευή δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

Η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής αποτελεί έργο – πρότυπο που υλοποιεί η ΕΥΔΑΠ, με πρωτεύοντα στόχο τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος. Η Εταιρεία δεν θα αποκλίνει από αυτόν και θα διασφαλίσει με κάθε πρόσφορο μέσο την επίτευξή του. Πρόκειται, πέρα από υποχρέωση, για ζήτημα πολιτισμού και σεβασμού προς τον συμπολίτη, το περιβάλλον, αλλά και όλους τους εργαζομένους στην κατασκευή των δικτύων.

Η Εταιρεία έχει, ήδη, προχωρήσει στις απαραίτητες νομικές διαδικασίες για να παρεμποδίσει οποιαδήποτε απρόσφορη ενέργεια και να τεθούν εκείνοι που πρέπει προ των ευθυνών τους. Τυχόν ανάλογες, έκνομες ενέργειες, οι οποίες προκαλούν εκτεταμένη ζημιά στο περιβάλλον, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των Δημοτών και των εργαζομένων καθώς και επιφέρουν καθυστερήσεις και συνεπακόλουθα πρόσθετα κόστη στην κατασκευή του δικτύου, θα αντιμετωπιστούν με κάθε νόμιμο μέσο.

Πρώτιστο μέλημα της ΕΥΔΑΠ, παραμένει η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος.

Comments are closed.