Η Στρατηγική του ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ για το 2024

Το Υπερταμείο έχει καθοριστική παρουσία στην οικονομική ζωή και την ανάπτυξη της χώρας με 16 θυγατρικές και συμμετοχές, σε έξι μεγάλους τομείς επενδυτικής δραστηριότητας (ενέργεια, real estate, διατροφή και εφοδιασμός, μεταφορές και υποδομές, τεχνολογία, ταχυδρομικές υπηρεσίες), με 25.000 εργαζόμενους, ενώ διαχειρίζεται assets αξίας 5,5 δισ. ευρώ.

Το 2021 το Υπερταμείο σχεδίασε τη νέα Στρατηγική του 2022-2024 που καθορίζει την μετεξέλιξή του σε 2 πυλώνες:

  1. Ως ενεργό μέτοχο και
  2. Ως υπεύθυνο επενδυτή στην ελληνική οικονομία

Το Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024 αναπτύχθηκε και συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Μοναδικού του Μετόχου, του Υπουργείου Οικονομικών, που εστάλησαν το Φεβρουάριο 2021.
Το στρατηγικό σχέδιο περιλαμβάνει συγκεκριμένο πλάνο μεταρρυθμίσεων και, για πρώτη φορά, ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες απόδοσης (KPIs). Περιλαμβάνει, δε, στόχους που συνδέονται με την οικονομική και τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στα ζητούμενα των κατευθύνσεων του Μοναδικού του Μετόχου είναι η μετεξέλιξή του σε ένα πρότυπο Δημόσιο Επενδυτικό Ταμείο.

 Στρατηγικά KPIs ως Εθνικοί Δείκτες Απόδοσης Οι στρατηγικοί στόχοι του Υπερταμείου ενσωματώθηκαν στο Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2023, καθώς και στο Ετήσιο Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Οικονομικών για το 2023.

Στρατηγικός, Επιχειρηματικός Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Το στρατηγικό σχέδιο του Υπερταμείου αποτελεί βασικό εργαλείο για την επίτευξη της αποστολής του, που είναι η διασφάλιση και μεγιστοποίηση της αξίας της δημόσιας περιουσίας που διαχειρίζεται. Το Υπερταμείο έχει θέσει ένα πλαίσιο κανόνων μηνιαίας παρακολούθησης και αναφορών με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας των θυγατρικών του και των οικονομικών τους αποτελεσμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν των τακτικών αναφορών απόδοσης, οι θυγατρικές εταιρείες υποβάλλουν προς το Υπερταμείο σε τριμηνιαία βάση την αναθεωρημένη εκτίμησή τους για το κλείσιμο του έτους (Rolling Forecast), τόσο για τα οικονομικά τους μεγέθη όσο και για τον βαθμό επίτευξης των στόχων, σε σχέση με τους μη οικονομικούς δείκτες. Για τον σκοπό αυτό, έχουν σχεδιαστεί εργαλεία παρακολούθησης της απόδοσης (performance dashboards), ώστε η διαδικασία να αυτοματοποιηθεί για όλες τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου.

 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε διάρκεια 6ετίας (από το 2018) το Υπερταμείο έχει συνεισφέρει 285 εκατ. ευρώ στην οικονομία : 80 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), 65 εκατ. ευρώ για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω της επενδυτικής πολιτικής του και περίπου 140 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.

2023:

  • To Υπερταμείο ενεργοποιεί τον επενδυτικό του ρόλο στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με το Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2024 θα επενδύσει 51 εκατ. στην ελληνική αγορά. Οι πρώτες επενδύσεις ύψους 10 εκατ. έχουν ήδη υλοποιηθεί σε ελληνικά εταιρικά ομόλογα.
  • Το Σεπτέμβριο, ανακοινώθηκε η εξαγορά του 24,81% των μετοχών (1.087.063 κοινές ονομαστικές μετοχές) της εταιρείας Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., που κατείχε η Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία ΚΑΛΑΣ Α.Ε., με τίμημα 3 εκατ. ευρώ. Μετά την εξαγορά των μετοχών της Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., το Υπερταμείο πλέον κατέχει το 80% των μετοχών και καθίσταται στρατηγικός επενδυτής σε μια εταιρεία η οποία είναι θυγατρική του από το 2018, ενώ το υπόλοιπο 20% παραμένει σε Δήμους. H εταιρεία Ελληνικές Αλυκές Α.Ε., αφού εντάχθηκε στο Υπερταμείο, σημείωσε σημαντική αύξηση εσόδων, ενώ το 2022 σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων και κερδοφορίας προ και μετά φόρων, ύψους €9,06 εκατ., €1,77 εκατ. και €1,18 εκατ. αντίστοιχα, και είναι έτοιμη να υιοθετήσει ένα νέο αναπτυξιακό πλάνο.

 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

2023: Το 2023 η Διοίκηση του Υπερταμείου αναμένει να υπερδιπλασιάσει τις επιδόσεις του 2022, κάνοντας νέο έτος ρεκόρ, με τα έσοδα από μερίσματα να ξεπερνούν τα 161 εκατ. ευρώ με συμβολή από τις εταιρίες ΔΑΑ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΟΚΑΑ, ΚΑΘ και Ελληνικές Αλυκές.

2022: Το 2022 σημειώθηκε ρεκόρ εσόδων μερισμάτων (75 εκατ. ευρώ), και αυτή αποτέλεσε την καλύτερη χρονιά μερισμάτων στην ιστορία του Υπερταμείου μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σημειωτέον ότι τα έσοδα του Ομίλου το 2022 έφτασαν τα προ COVID-19 επίπεδα. Αυτό επετεύχθη παρότι όλες οι εταιρείες του Ομίλου έχουν απορροφήσει και απορροφούν τη σημαντική αύξηση τους κόστους της ενέργειας αντί να το μετακυλήσουν στους πελάτες.

Μηχανισμός Συντονισμού για τον ΟΑΣΑ ύψους €83,6 εκατ. πλέον ΦΠΑ (2022 & 2023 αντίστοιχα) Εφαρμόζοντας μια εμπεριστατωμένη μεθοδολογία βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, το Υπερταμείο μέσω του Μηχανισμού Συντονισμού και της αρμόδιας Επιτροπής, συντόνισε τη διαδικασία για την υπογραφή της Σύμβασης Απόδοσης και Στόχων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Υποδομών και ΟΑΣΑ, για τον καθορισμό του ποσού αποζημίωσης για την ανάληψη των ειδικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής του κράτους. Με αυτόν τον τρόπο αξιοποιούνται πλέον τα δεδομένα του ηλεκτρονικού εισιτηρίου για τον ακριβή και διαφανή υπολογισμό της αξίας της υπηρεσίας που προσφέρουν οι Συγκοινωνίες Αθηνών.

Comments are closed.