Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ηγείται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Ο Όμιλος έλαβε την υψηλή βαθμολογία «Α-» στα θέματα ασφάλειας των υδάτων - Δέσμευση για ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης του CO2.

Ο Όμιλος TITAN αναγνωρίστηκε ως μία από τις εταιρίες που ηγούνται διεθνώς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής από τον παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό οργανισμό CDP λαμβάνοντας την ανώτατη βαθμολογία «Α». Ο ΤΙΤΑΝ είναι μία από τις μόλις τρεις εταιρίες τσιμέντου διεθνώς που έλαβαν αντίστοιχη βαθμολογία για το κλίμα το 2022 ως αναγνώριση της διαφάνειας στις δημοσιοποιήσεις του και τις άριστες επιδόσεις του. Επιπλέον, ο ΤΙΤΑΝ έλαβε την υψηλή βαθμολογία «Α-» στα θέματα ασφάλειας των υδάτων.

Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ είναι μία από τις 283 εταιρείες, από όλους τους κλάδους, που έλαβαν την ανώτατη βαθμολογία «Α» από το CDP στο σύνολο των περίπου 15.000 εταιριών που βαθμολογήθηκαν. Η ετήσια διαδικασία περιβαλλοντικών δημοσιοποιήσεων και αξιολόγησης από το CDP αναγνωρίζεται ευρέως ως το «χρυσό πρότυπο» εταιρικής περιβαλλοντικής διαφάνειας. Για την αξιολόγηση των εταιριών ακολουθείται μία ενδελεχής και ανεξάρτητη μεθοδολογία με τη βαθμολογία να κυμαίνεται μεταξύ «Α» και «D-».

To 2022, ο ΤΙΤΑΝ δεσμεύτηκε σε ακόμα πιο φιλόδοξους στόχους μείωσης του CO2 οι οποίοι επικυρώθηκαν από την πρωτοβουλία Science Based Targets (SBTi) ως συμβατοί με τα επίπεδα μειώσεων που απαιτούνται για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 1,5°C. Με τους νέους επιστημονικά επικυρωμένους στόχους, ο ΤΙΤΑΝ επιδιώκει να μειώσει όχι μόνο τις άμεσες εκπομπές (Scope 1) και τις έμμεσες εκπομπές από την ηλεκτρική ενέργεια (Scope 2), αλλά και άλλες έμμεσες εκπομπές από την εφοδιαστική αλυσίδα (Scope 3). O Όμιλος έχει επίσης δεσμευτεί να πετύχει ουδέτερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του έως το 2050. Με περισσότερες από 90 πρωτοβουλίες σε όλες τις περιοχές που δραστηριοποιείται, ο ΤΙΤΑΝ βρίσκεται σε πορεία επίτευξης αυτών των δεσμεύσεων.

Ο ΤΙΤΑΝ δημοσιοποιεί τις ανεξάρτητα επαληθευμένες εκπομπές CO2 και τις επιδόσεις του για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τόσο από τις κύριες δραστηριότητές του όσο και από την αλυσίδα αξίας του, μέσω της ετήσιας έκθεσης CDP. Οι σχετικές δημοσιοποιήσεις βασίζονται στις συστάσεις της TCFD (ομάδα εργασίας για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών πληροφοριών σχετικών με το κλίμα).

Comments are closed.