ΕΥ Ελλάδος: Διοργάνωσε εκδήλωση με επίκεντρο τη βιώσιμη ανάπτυξη

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να βοηθήσει στην αποκωδικοποίηση των εξελίξεων στην αγορά και το ρυθμιστικό περιβάλλον σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διερεύνηση των επιδράσεων, αλλά και των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται

Εκδήλωση για τη βιώσιμη ανάπτυξη διοργάνωσε η ΕΥ Ελλάδος, με θέμα “Focusing on what matters for sustainable development”, και τη συμμετοχή στελεχών ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών από νευραλγικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν να βοηθήσει στην αποκωδικοποίηση των εξελίξεων στην αγορά και το ρυθμιστικό περιβάλλον σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διερεύνηση των επιδράσεων, αλλά και των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται.

Οι ομιλητές της ΕΥ ανέλυσαν σημαντικές ορολογίες σχετικά με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ αναφέρθηκαν ειδικότερα στην έννοια της διπλής ουσιαστικότητας (double materiality), εξηγώντας πώς αυτή ερμηνεύεται στον νέο κανονισμό Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Ανέλυσαν, επίσης, την έννοια και τη σημασία του στόχου “net zero” για τις εταιρείες. Επιπλέον, έγινε εκτενής αναφορά στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τους πιο πρόσφατους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Κανονισμούς, Οδηγίες και Νόμους που σχετίζονται με τη δημοσιοποίηση πληροφορίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, όπως το EU Taxonomy, ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος, το σχέδιο δράσης για την Κυκλική Οικονομία, το SFRD και άλλα. Παράλληλα, δόθηκαν διευκρινίσεις ως προς το ποιες εταιρείες αφορά το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Κατά τη δεύτερη ενότητα της εκδήλωσης, έγινε παρουσίαση των ευκαιριών και οφελών που αναδύονται για τις εταιρείες από την εντεινόμενη στροφή που λαμβάνει χώρα σε επίπεδο κανονισμών αλλά και τάσεων της αγοράς, όπως η ολοένα αυξανόμενη έμφαση των επενδυτών σε θέματα μη-χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Οι ομιλητές τόνισαν, επίσης, την ανάγκη για προετοιμασία, ώστε να μπορούν οι εταιρείες να ανταποκριθούν εγκαίρως και ολοκληρωμένα σε όλες αυτές τις εξελίξεις. Αναφέρθηκαν, επίσης, στους τρόπους με τους οποίους το Τμήμα Υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του υπό εξέλιξη ρυθμιστικού περιβάλλοντος και να δημιουργήσουν, παράλληλα, αξία σε κάθε επίπεδο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η κα Κιάρα Κόντη, Εταίρος και επικεφαλής των υπηρεσιών Κλιματικής Αλλαγής και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ΕΥ Ελλάδος και της ΕΥ στην Κεντρική, Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη και Κεντρική Ασία, δήλωσε σχετικά: «Με την εκδήλωση αυτή, πέραν του ενημερωτικού χαρακτήρα για τις σημαντικές εξελίξεις που αφορούν στην βιώσιμη ανάπτυξη, στοχεύσαμε κυρίως στο να αναδείξουμε τα κοινά σημεία αυτών των εξελίξεων, τα οποία δημιουργούν ξεκάθαρες προτεραιότητες σχετικά με διάφορες θεματικές. Για παράδειγμα, τη σημασία της ανάλυσης των κλιματικών κινδύνων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και της σημαντικότητάς της στην ανάδειξη των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων για τις εταιρείες, πέραν από τη συνήθως πιο κατανοητή αναγκαιότητα της αντιμετώπισης του φαινομένου, μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και της θέσπισης στόχων κλιματικής ουδετερότητας».

Comments are closed.