Νέες ευκαιρίες στη διαχείριση απορριμμάτων ξύλου αναζητά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στόχος είναι να μειωθούν τα απορρίμματα, να προωθείται η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους και να εξοικονομείται η πρώτη ύλη.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναζητά νέες ευκαιρίες στη διαχείριση απορριμμάτων ξύλου, προκειμένου να προωθείται η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίησή τους και να εξοικονομείται η πρώτη ύλη. Για αυτούς τους λόγους, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο «αντιμετώπιση των προκλήσεων και εκμετάλλευση των ευκαιριών από τη διαχείριση των απορριμμάτων ξύλου – A Wood-to-Wood Cascade Upcycling Valorisation Approach», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «HORIZON».

Σύμφωνα με τους φορείς υλοποίησης του έργου, οι τρέχουσες στρατηγικές διαχείρισης απορριμμάτων ξύλου δίνουν προτεραιότητα στην υγειονομική ταγή και την ανάκτηση ενέργειας και όχι στην ανάκτηση υλικών. Παράλληλα, η διαδικασία ανακύκλωσης ξύλου περιπλέκεται, λόγω των ρύπων και των μολυσματικών υλικών που βρίσκονται στα απόβλητα ξύλου.

Για τους λόγους αυτούς υπάρχει ανάγκη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που θα περιλαμβάνει τεχνολογίες διαχωρισμού, διαλογής και ταξινόμησης των αποβλήτων ξύλου, τεχνολογίες ανακύκλωσης και χημικές διεργασίες βιοαποκατάστασής τους, ψηφιακά εργαλεία για τη βελτίωση των κυκλικών ροών δευτερογενών υλικών, τεχνικές λύσεις στους τομείς των κατασκευών, του χαρτοπολτού και των χημικών και ένα πλαίσιο υποστήριξης της αγοράς και των σχετικών πολιτικών.

Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τέτοιου είδους ενέργειες είναι:

  • η μείωση της ζήτησης για ξυλεία
  • η μείωση της ποσότητας των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής ή σε εγκαταστάσεις αποτέφρωσης
  • η δημιουργία νέων προϊόντων
  • η επαναχρησιμοποίησή τους

Το θέμα εξετάστηκε στη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ η αναπληρώτρια περιφερειάρχης στους τομείς Οικονομικών και Προγραμματισμού, Αηδονά – Αθανασιάδου Αθηνά, τόνισε ότι είναι ένα έργο με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 10 εκατ. ευρώ, στο οποίο συμμετέχουν 26 εταίροι, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως έγινε γνωστό, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, η Περιφέρεια θα συμμετέχει στις ενότητες που αφορούν, μεταξύ άλλων, την επαναχρησιμοποίηση των απορριμμάτων κατεδάφισης, την αξιοποίηση των σωματιδίων ξύλου και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των συστημάτων αξιοποίησης. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 48 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας τού επικεφαλής εταίρου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Comments are closed.