Υποστήριξη των γεωργών: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει τη στοχευμένη αναθεώρηση της κοινής γεωργικής πολιτικής

Οι εκπρόσωποι των κρατών μελών στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας ενέκριναν μια στοχευμένη αναθεώρηση ορισμένων βασικών πράξεων της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απάντηση στις ανησυχίες που εξέφρασαν οι αγρότες.

Αυτή η ανασκόπηση αντιμετωπίζει ζητήματα που ανακύπτουν, για παράδειγμα, με την εφαρμογή των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ και στοχεύει στην απλούστευση, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας για τη συμμόρφωση με ορισμένες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις.

Ακούσαμε τους αγρότες μας και έχουμε λάβει γρήγορα μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις ανησυχίες τους σε μια περίοδο που αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Η στοχευμένη αναθεώρηση των κανόνων επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της εξασφάλισης μεγαλύτερης ευελιξίας για τους αγρότες και τα κράτη μέλη και της ελάφρυνσης του διοικητικού φόρτου, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικών φιλοδοξιών στην κοινή γεωργική πολιτική δήλωσε ο David Clarinval, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Βελγίου και Υπουργός για τους Αυτοαπασχολούμενους, τις ΜΜΕ και τη Γεωργία, τις Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις και τη Δημοκρατική Ανανέωση

Εξασφάλιση στοχευμένης απόκρισης
Η αναθεώρηση πραγματεύεται ορισμένα στοιχεία του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ και του κανονισμού για τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ο λεγόμενος «οριζόντιος κανονισμός»).

Το κείμενο επιτυγχάνει μια προσεκτική ισορροπία μεταξύ της ανάγκης διατήρησης του υψηλού επιπέδου περιβαλλοντικής και κλιματικής φιλοδοξίας στην τρέχουσα ΚΓΠ και της διασφάλισης της αντιμετώπισης των ανησυχιών των αγροτών.

Προσαρμογή προϋποθέσεων
Η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας ενέκρινε τις αλλαγές στα πρότυπα Καλών Γεωργικών και Περιβαλλοντικών Συνθηκών (GAEC) που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Οι ΚΓΠΣ είναι ένα σύνολο εννέα προτύπων επωφελών για το περιβάλλον και το κλίμα που ισχύουν για τους γεωργούς που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ. Αυτά τα πρότυπα αναφέρονται επίσης ως προϋποθέσεις, δεδομένης της σχέσης μεταξύ της τήρησης αυτών των απαιτήσεων και της υποστήριξης που παρέχεται στους αγρότες.

Μία από τις κύριες αλλαγές είναι ότι εισάγεται μια γενική διάταξη που επιτρέπει στα κράτη μέλη να χορηγούν προσωρινές και στοχευμένες παρεκκλίσεις από ορισμένες απαιτήσεις όρων σε περίπτωση απρόβλεπτων κλιματικών συνθηκών που εμποδίζουν τους αγρότες να συμμορφωθούν με αυτές. Μία φορά ετησίως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για τέτοιες παρεκκλίσεις.

Επιπλέον, εισάγονται ειδικές εξαιρέσεις από ορισμένα πρότυπα GAEC, όπως:

για την ΕΕΑΕ 6 σχετικά με την κάλυψη του εδάφους κατά τις ευαίσθητες περιόδους: τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να αποφασίσουν ποια εδάφη θα προστατεύσουν και σε ποια εποχή, με βάση τις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες
για την ΕΕΑΕ 7 για την αμειψισπορά: η αμειψισπορά θα παραμείνει η κύρια πρακτική, αλλά τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών ως εναλλακτική. Αυτό είναι λιγότερο απαιτητικό για τους αγρότες, ειδικά σε περιοχές που υπόκεινται σε ξηρασία ή υψηλές βροχοπτώσεις
για την ΕΕΑΕ 8: οι αγρότες θα είναι υποχρεωμένοι μόνο να διατηρούν τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του τοπίου και στο εξής θα ενθαρρύνονται, σε εθελοντική βάση, να διατηρούν τη γη σε αγρανάπαυση ή να δημιουργούν νέα χαρακτηριστικά τοπίου μέσω οικολογικών συστημάτων.
Η εγκεκριμένη αναθεώρηση εξαιρεί επίσης τις μικρές εκμεταλλεύσεις έκτασης κάτω των 10 εκταρίων από ελέγχους και κυρώσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όρων βάσει της ΚΓΠ.

Δεδομένου ότι αυτό αφορά το 65% των δικαιούχων της ΚΓΠ, αλλά αντιπροσωπεύει μόνο το 10% περίπου της γεωργικής γης, θα μειώσει σημαντικά τον διοικητικό φόρτο που σχετίζεται με τους ελέγχους τόσο για τους αγρότες όσο και για τις εθνικές διοικήσεις, διατηρώντας παράλληλα τους περιβαλλοντικούς στόχους.

Περισσότερη ευελιξία για τα κράτη μέλη και τους αγρότες
Σύμφωνα με τα προηγούμενα αιτήματα των κρατών μελών, η αναθεώρηση θα διασφαλίσει ότι οι χώρες της ΕΕ μπορούν πλέον να τροποποιούν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ δύο φορές το χρόνο σε μόνιμη βάση, σε αντίθεση με μία φορά, όπως ισχύει σήμερα.
Αυτό θα παράσχει στα κράτη μέλη μεγαλύτερη ευελιξία για την αντιμετώπιση των μεταβαλλόμενων συνθηκών. Επιπλέον, θα εξακολουθεί να είναι δυνατή η υποβολή τριών επιπλέον αιτημάτων για αλλαγές σε όλη την προγραμματική περίοδο.

Επόμενα βήματα
Ο πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας θα στείλει τώρα την επιστολή προσφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποφάσισε να χρησιμοποιήσει την επείγουσα διαδικασία για την πρόταση αυτή. Η θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση αναμένεται να εγκριθεί στην ολομέλειά του στις 22-25 Απριλίου 2024.

Στη συνέχεια, ο κανονισμός θα εγκριθεί επίσημα από το Συμβούλιο, θα υπογραφεί από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. Εάν όλα πάνε όπως έχει προγραμματιστεί, ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος της τρέχουσας άνοιξης.

Δεδομένου του εξαιρετικά σύντομου χρόνου μεταξύ της έγκρισης της πρότασης από την Επιτροπή (15 Μαρτίου 2024) και της προβλεπόμενης έναρξης ισχύος της, αυτό δείχνει τη δέσμευση των τριών θεσμικών οργάνων να αντιμετωπίσουν γρήγορα την τρέχουσα κατάσταση των ευρωπαίων αγροτών.

Comments are closed.