Η Εθνική Τράπεζα θέτει στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο της Έκθεσης ESG 2022

Η δέσμευση μείωσης της έντασης εκπομπών μέσω αυτών των στόχων κυμαίνεται από -27% μέχρι -65% έως το 2030 συγκριτικά με τις αντίστοιχες μετρήσεις της ΕΤΕ για το 2022, σύμφωνα με την πορεία απεξάρτησης του κάθε κλάδου από τον άνθρακα.

Η Έκθεση ESG της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος («ΕΤΕ») για το 2022 δημοσιεύτηκε σήμερα, και παρουσιάζει τις πρόσφατες δράσεις της Τράπεζας που αναδεικνύουν τις συνεχείς προσπάθειές της για την ενσωμάτωση βέλτιστων πρακτικών ESG σε όλο το φάσμα του οργανισμού της.

Η Έκθεση ESG 2022 περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για την ESG στρατηγική της ΕΤΕ και την πρόοδο που έχει πετύχει στην εφαρμογή της, τις μετρήσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τους στόχους μείωσης των εκπομπών αυτών μέχρι το 2030, τη διαχείριση ESG κινδύνων, το πλαίσιο διακυβέρνησης για θέματα ESG, τις συμμετοχές της ΕΤΕ σε διεθνείς πρωτοβουλίες ESG, δείκτες και αξιολογήσεις ESG, καθώς και διακρίσεις και βραβεία της Τράπεζας.

Τα κυριότερα σημεία της Έκθεσης ESG 2022 της ΕΤΕ περιγράφονται παρακάτω.

Φιλόδοξοι στόχοι μείωσης αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030

Η μέτρηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και οι στόχοι για τη μείωσή τους δίνουν στην ΕΤΕ ισχυρή κατεύθυνση όσον αφορά τη στρατηγική της για το κλίμα και το περιβάλλον, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας για ενσωμάτωση ESG θεμάτων σε όλες τις πτυχές της εμπορικής της δραστηριότητας, του λειτουργικού της μοντέλου και του πλαισίου δικλείδων ασφαλείας. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΤΕ επέκτεινε και ενίσχυσε περαιτέρω τη μέτρηση του αποτυπώματος άνθρακα της Τράπεζας για το 2022, ενώ παράλληλα είναι η πρώτη συστημική τράπεζα στην Ελλάδα που συμμετέχει στη διεθνή σύμπραξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων Partnership for Carbon Accounting Financials («PCAF»).

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΕΤΕ έχει κάνει ένα κομβικό βήμα προς μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών (net zero) έως το 2050, καθώς γνωστοποιεί επιστημονικά τεκμηριωμένους στόχους για τη μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2030 για συγκεκριμένα χαρτοφυλάκια χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων. Η Έκθεση ESG 2022 δημοσιοποιεί στόχους για έξι χαρτοφυλάκια με σημαντικό αποτύπωμα άνθρακα: παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου, τσιμέντου, αλουμινίου, εμπορικών ακινήτων και οικιστικών ακινήτων. Η δέσμευση μείωσης της έντασης εκπομπών μέσω αυτών των στόχων κυμαίνεται από -27% μέχρι -65% έως το 2030 συγκριτικά με τις αντίστοιχες μετρήσεις της ΕΤΕ για το 2022, σύμφωνα με την πορεία απεξάρτησης του κάθε κλάδου από τον άνθρακα. Προσηλωμένη στον στόχο της για επιτάχυνση της μετάβασης σε μια βιώσιμη οικονομία, η ΕΤΕ ξεκίνησε τη διαδικασία ένταξης στην κορυφαία παγκόσμια πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών Net Zero Banking Alliance («NZBA»), για τον καθορισμό δεσμεύσεων μηδενικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και την προώθηση φιλόδοξων δράσεων στον τραπεζικό κλάδο ενάντια στην κλιματική αλλαγή.

Δράσεις με υπευθυνότητα απέναντι στο περιβάλλον

Το 2022, η ΕΤΕ διατήρησε την ηγετική της θέση στη χρηματοδότηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας («ΑΠΕ») με υπόλοιπα ύψους €1.570 εκατ. στο τέλος του έτους, και ολοκλήρωσε με επιτυχία την αξιοποίηση του Πράσινου Ομολόγου υψηλής εξασφάλισης ύψους €500 εκατ., έκδοσης 2020. Η ΕΤΕ συνέχισε επίσης να στηρίζει την πράσινη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών, με σημαντικές εγκρίσεις χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας («ΤΑΑ») για την Ελλάδα, με την προσφορά μιας διευρυμένης σειράς πράσινων προϊόντων λιανικής τραπεζικής, και με την ενσωμάτωση ESG αξιολογήσεων στις διαδικασίες εταιρικών πιστοδοτήσεων. Τέλος, η ΕΤΕ συνέχισε να υλοποιεί δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής της απόδοσης, ελαχιστοποιώντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που προκύπτει από τη λειτουργία της.

Επένδυση στην κοινωνία και στον άνθρωπο

Το πρόγραμμα χορηγιών της ΕΤΕ συνεχίζεται διαχρονικά με πλήθος πρωτοβουλιών στήριξης της κοινωνίας. Οι χορηγίες της Τράπεζας για το 2022 ανήλθαν σε €4,2 εκατ. και επικεντρώθηκαν στην αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών στην Ελλάδα, στην ευαισθητοποίηση για περιβαλλοντικά θέματα, στη στήριξη Ελλήνων αθλητών που διαγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο, στην προβολή του πολιτισμού μέσα από τις εκθέσεις και τις εκδόσεις του Μορφωτικού Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας («ΜΙΕΤ»), και στην ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας μέσω του προγράμματος NBG Business Seeds. Πρόσφατα, η ΕΤΕ αποφάσισε να διαθέσει το ποσό των €12,5 εκατ., για έργα αποκατάστασης και ανάπτυξης νέων υποδομών στην περιοχή της Θεσσαλίας μετά την καταστροφική καταιγίδα «Daniel» στο πλαίσιο της στήριξης ύψους €50 εκατ. που παρέχουν συνολικά οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες.

Η ΕΤΕ συνέχισε επίσης να επενδύει στους ανθρώπους της, προασπίζοντας την ισότητα των φύλων, με το 36% των ανώτερων διευθυντικών στελεχών και το 31% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι γυναίκες, στηρίζοντας την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω ενισχυμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και προάγοντας την υγεία και την ευημερία στον εργασιακό χώρο.

Τήρηση των βέλτιστων προτύπων διακυβέρνησης

Η λειτουργία με διαφάνεια και ακεραιότητα αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για την ΕΤΕ. Το 2022, η ΕΤΕ διατήρησε και εδραίωσε περαιτέρω τη δέσμευσή της για την εφαρμογή βέλτιστων προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης και δεοντολογίας, ενδυναμώνοντας τη διακυβέρνηση ESG θεμάτων σε επίπεδο Διοικητικού Συμβουλίου και διοίκησης, με εξειδικευμένες μονάδες στην πρώτη και δεύτερη γραμμή άμυνας της Τράπεζας, καθώς και με ενισχυμένες γνωστοποιήσεις σε θέματα ESG.

«Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η πορεία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη συνεχίζεται αμείωτη. Ενσωματώνουμε περαιτέρω θέματα ESG σε όλες τις πτυχές της στρατηγικής μας, του λειτουργικού μας μοντέλου, και της εταιρικής μας κουλτούρας, και συνεργαζόμαστε με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την προώθηση θετικών αλλαγών όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, την κοινωνική πρόοδο, και την οικονομική σταθερότητα μακροπρόθεσμα. Η δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι του οράματος της ΕΤΕ να αναδειχθεί ως η «Τράπεζα Πρώτης Επιλογής» και η κορυφαία ελληνική τράπεζα σε πρακτικές και πρότυπα ESG», δήλωσε ο Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ.

Η Έκθεση ESG 2022 της ΕΤΕ έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα Global Reporting Initiative («GRI 2021»). Στόχος είναι η κάλυψη των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών της ΕΤΕ, αναδεικνύοντας τη δέσμευση της Τράπεζας για βιώσιμη ανάπτυξη, όπως περιγράφεται στις ενότητες της Έκθεσης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της ΕΤΕ για θέματα ESG, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.nbg.gr/el/omilos/esg.

Comments are closed.