Νέο έργο της DOTSOFT στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

Το έργο εφαρμόζει τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Χαμηλών Εκπομπών για το 2050 και συμβάλλει στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα του 2030.

Η ένωση εταιριών «CROWDPOLICY Ι.Κ.Ε.  – DOTSOFT A.E.» προχωρά στην υλοποίηση της υπηρεσίας λειτουργίας και αναβάθμισης του Εθνικού Πληροφοριακού Διαδικτυακού  Κόμβου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, που υλοποιεί ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE IP AdaptInGR “Boosting the implementation of adaptation policy across Greece”, LIFE17 IPC/GR/000006.
Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. συμμετέχει ως ενεργός εταίρος στο πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGR. Το έργο εφαρμόζει τη Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Χαμηλών Εκπομπών για το 2050 και συμβάλλει στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα του 2030 αλλά και τη σχετική αναθεωρημένη Στρατηγική Προσαρμογής. Συμμετέχει σε δράσεις που σχετίζονται τόσο με τη διάχυση της πληροφορίας και την ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού, όσο και στην προώθηση του προγράμματος και την αξιολόγηση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου του έργου. Μεταξύ άλλων, είναι επικεφαλής της δράσης που αφορά στον Εθνικό Πληροφοριακό Διαδικτυακό Κόμβο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή.
Αντικείμενο του συγκεκριμένου έργου αποτελεί ο εμπλουτισμός περιεχομένου και η αναβάθμιση του Εθνικού Κόμβου Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης και αξιολόγησης των υπηρεσιών του Κόμβου με στόχο την ανάπτυξη και διάθεση επόμενων εκδόσεων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του 2025.

Comments are closed.