Δικαιώματα των καταναλωτών: τελική έγκριση για την οδηγία για την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα μια οδηγία για την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση.

Οι νέοι κανόνες θα ενισχύσουν τα δικαιώματα των καταναλωτών τροποποιώντας την οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (UCPD) και την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών (CRD) και προσαρμόζοντάς τις για την πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Χάρη στην οδηγία που εγκρίθηκε σήμερα, οι καταναλωτές θα είναι καλύτερα ενημερωμένοι, καλύτερα προστατευμένοι και καλύτερα εξοπλισμένοι για να είναι πραγματικοί παράγοντες της πράσινης μετάβασης δήλωσε ο Pierre-Yves Dermagne, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Βελγίου και Υπουργός Οικονομίας και Απασχόλησης

Προστασία από αθέμιτες πρακτικές
Η οδηγία θα προστατεύει τους καταναλωτές από παραπλανητικούς «πράσινους» ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένων των αθέμιτων αξιώσεων για αντιστάθμιση του άνθρακα. Θα αποσαφηνίσει επίσης την ευθύνη των εμπόρων σε περιπτώσεις ενημέρωσης (ή έλλειψης πληροφοριών) για πρόωρη απαξίωση, περιττές ενημερώσεις λογισμικού ή την αδικαιολόγητη υποχρέωση αγοράς ανταλλακτικών από τον αρχικό παραγωγό. Η οδηγία θα βελτιώσει επίσης τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στους καταναλωτές για να τους βοηθήσει να κάνουν κυκλικές και οικολογικές επιλογές. Για παράδειγμα, τα προϊόντα σε ολόκληρη την ΕΕ θα φέρουν εναρμονισμένη ετικέτα με πληροφορίες σχετικά με την εμπορική εγγύηση ανθεκτικότητας.

Comments are closed.