Νόμος για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες

ΤοΕυρωπαϊκό Συμβούλιο δίνει την τελική του έγκριση για τον νόμο για τις κρίσιμες πρώτες ύλες

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα τον κανονισμό για τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα διασφαλίζει τον ασφαλή και βιώσιμο εφοδιασμό με κρίσιμες πρώτες ύλες, γνωστό και ως Νόμος για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMA). Αυτό αποτελεί το τελευταίο βήμα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Ο CRMA εισάγει σαφείς προθεσμίες για τις διαδικασίες αδειοδότησης των εξορυκτικών έργων της ΕΕ, επιτρέπει στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ένα έργο ως στρατηγικό, απαιτεί αξιολογήσεις κινδύνων στην εφοδιαστική αλυσίδα, απαιτεί από τα κράτη μέλη να έχουν εθνικά σχέδια εξερεύνησης και διασφαλίζει την πρόσβαση της ΕΕ σε κρίσιμες και στρατηγικές πρώτες ύλες μέσω φιλόδοξων δεικτών αναφοράς για την εξόρυξη, την επεξεργασία, την ανακύκλωση και τη διαφοροποίηση των πηγών εισαγωγών.

“Με το Νόμο για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες θέλουμε να μετατρέψουμε την αδυναμία των εξαρτήσεών μας σε στρατηγική αυτονομία και σε μια ευκαιρία για την οικονομία μας. Αυτή η νομοθετική πράξη θα ενισχύσει τον εξορυκτικό μας τομέα, θα βελτιώσει τις δυνατότητες ανακύκλωσης και επεξεργασίας μας, θα δημιουργήσει τοπικές θέσεις εργασίας καλής ποιότητας και θα διασφαλίσει ότι η βιομηχανία μας είναι έτοιμη για τις ψηφιακές και πράσινες μεταβάσεις.” Jo Brouns, Φλαμανδός Υπουργός Οικονομίας, Καινοτομίας, Εργασίας, Κοινωνικής Οικονομίας και Γεωργίας

Διασφάλιση της πρόσβασης σε κρίσιμες πρώτες ύλες
Το τελικό κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα προσδιορίζει δύο λίστες υλικών (34 κρίσιμες και 17 στρατηγικές) που είναι ζωτικής σημασίας για τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, καθώς και για τις βιομηχανίες άμυνας και διαστήματος. Ο CRMA θέτει τρεις δείκτες αναφοράς για την ετήσια κατανάλωση πρώτων υλών της ΕΕ: 10% από την τοπική εξόρυξη, 40% να υποβάλλεται σε επεξεργασία στην ΕΕ και 25% να προέρχεται από ανακυκλωμένα υλικά.

Για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη στρατηγικών έργων, τα κράτα μέλη θα δημιουργήσουν ενιαία σημεία επαφής στο σχετικό διοικητικό επίπεδο και στο αντίστοιχο στάδιο της αλυσίδας αξίας των κρίσιμων πρώτων υλών.

Τα εξορυκτικά έργα θα λαμβάνουν τις άδειες τους εντός προθεσμίας 27 μηνών, ενώ τα έργα ανακύκλωσης και επεξεργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν τις άδειες τους εντός 15 μηνών, με περιορισμένες εξαιρέσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση ουσιαστικής συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων που επηρεάζονται από τα έργα και σε μια σωστή εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περίπλοκες περιπτώσεις.

Οι μεγάλες εταιρείες που κατασκευάζουν στρατηγικές τεχνολογίες (π.χ. παραγωγοί μπαταριών, υδρογόνου ή ανανεώσιμων γεννητριών) θα διενεργούν αξιολόγηση κινδύνων στις αλυσίδες εφοδιασμού τους για τον εντοπισμό ευπαθειών.

Comments are closed.