Η Οδηγία για τη Δέουσα Κατοχή Επιμέλειας Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSDDD)

Την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε ένα σημαντικό ορόσημο στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιωσιμότητα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Μετά από εκτεταμένες διαπραγματεύσεις και παραχωρήσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε συμφωνία για την Οδηγία για τη Δέουσα Κατοχή Επιμέλειας Εταιρικής Βιωσιμότητας (CSDDD), προχωρώντας προς τη θέσπιση ενός νέου σημείου αναφοράς για τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων εντός της Ένωσης. Αυτή η πρωτοποριακή συμφωνία πρόκειται να εισαγάγει ένα πλαίσιο που θα υποχρεώνει τις εταιρείες να ενσωματώσουν βιώσιμες πρακτικές και πρωτόκολλα δέουσας επιμέλειας στις δραστηριότητές τους και στις αλυσίδες εφοδιασμού τους.

Το ενημερωμένο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας περιλαμβάνει:

  • Η οδηγία ισχύει για εταιρείες εντός και εκτός ΕΕ με τουλάχιστον 1.000 εργαζομένους.
  • Οι εταιρείες της ΕΕ πρέπει να έχουν καθαρό παγκόσμιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 450 εκατομμυρίων ευρώ.
  • Οι εταιρείες εκτός ΕΕ πρέπει να έχουν τουλάχιστον 450 εκατομμύρια ευρώ σε καθαρό κύκλο εργασιών που δημιουργείται εντός της Ένωσης.
  • Αποκλείστηκε η προσέγγιση των τομέων υψηλού κινδύνου.

Τα ενημερωμένα χρονοδιαγράμματα εφαρμογής έχουν ως εξής:

  • Οι εταιρείες με πάνω από 5.000 εργαζομένους και κύκλο εργασιών 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ θα έχουν τρία χρόνια για να συμμορφωθούν.
  • Οι εταιρείες με πάνω από 3.000 εργαζομένους και κύκλο εργασιών 900 εκατομμυρίων ευρώ θα έχουν τέσσερα χρόνια.
  • Οι εταιρείες με πάνω από 1.000 εργαζομένους και κύκλο εργασιών 450 εκατομμυρίων ευρώ θα έχουν πέντε χρόνια.

Για πρώτη φορά, οι Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θα κωδικοποιηθούν στο δίκαιο της ΕΕ, και οι επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να διεξάγουν δέουσα επιμέλεια για το περιβάλλον και τα ανθρώπινα δικαιώματα στις αλυσίδες αξίας τους.

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, το Συμβούλιο Υπουργών θα υιοθετήσει επίσημα τη συμφωνία, μετά την οποία θα ψηφιστεί στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια τον Απρίλιο.

Πηγή Verimpact

Comments are closed.