ΑΑΔΕ: Άμεση ενημέρωση της ΑΑΔΕ από τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών και τα διυλιστήρια για παραβάσεις πρατηρίων

Στην εξειδίκευση των μέτρων που υποχρεούνται να λαμβάνουν οι ίδιες οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και τα διυλιστήρια, σε σχέση με τα πρατήρια καυσίμων, με τα οποία συναλλάσσονται (μέτρα δέουσας επιμέλειας), προχώρησε η ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων ή προϊόντων διυλιστηρίου υποχρεούνται να ενημερώνουν την ΑΑΔΕ, εάν διαπιστώνουν παραβάσεις σε πρατήριο, το οποίο προμηθεύουν καύσιμα και, ειδικότερα, εάν το πρατήριο:

  • δεν παρέχει στοιχεία φορολογικού μητρώου, άδεια λειτουργίας, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις και λοιπά προβλεπόμενα στοιχεία,
  • δεν επιτρέπει τη λήψη δείγματος καυσίμων που διακινεί για έλεγχο
  • δεν έχει εγκαταστήσει και δεν λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης εισροών- εκροών καυσίμων
  • δεν κατέχει νόμιμα καύσιμα ή ενεργειακά προϊόντα

Μετά την ενημέρωσή της, η ΑΑΔΕ εκδίδει εντολή προς όλες τις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και τα διυλιστήρια να:

  • διακόψουν τη διάθεση ενεργειακών προϊόντων προς το πρατήριο που τέλεσε την παράβαση
  • αποσύρουν από το πρατήριο τα σήματά τους, τις αντλίες τους και τον υπόλοιπο εξοπλισμό τους

έως την αποκατάσταση των παρατυπιών ή την νόμιμη επαναλειτουργία του  πρατηρίου, σε περίπτωση σφράγισής του.

Τα παραπάνω ισχύουν και στην περίπτωση που οι παραβάσεις εντοπιστούν απευθείας από την ΑΑΔΕ.

Comments are closed.