Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα: Μία πρωτοβουλία της ΕΕ για την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση όλων για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της.

Της Αλίς Κοροβέση
Συντονίστρια του Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα
Διευθύνουσα Σύμβουλος ΙΝΖΕΒ

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα αποτελεί μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), η οποία αναδύθηκε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Στοχεύει στην κινητοποίηση της κοινωνίας και των πολιτών να αναλάβουν δράση για το κλίμα, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών και μέσω παρουσίασης καινοτόμων λύσεων, ως απάντηση στις κλιματικές προκλήσεις.

Η Ελλάδα, γνωστή για την πλούσια βιοποικιλότητα, τα ιστορικά τοπία και την οικονομία, και την εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό οικονομία, αντιμετωπίζει μοναδικές προκλήσεις. Μεταξύ αυτών, τα κλιμακούμενα περιστατικά πυρκαγιών, η λειψυδρία, η απειλή της ανόδου της στάθμης της θάλασσας, και η τρωτότητα του αγροτικού τομέα.

Σε απάντηση αυτών των προκλήσεων, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα δεν αποτελεί  απλώς μια πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης αλλά ένα σύμμαχο στην ενθάρρυνση της εμπλοκής και της συμμετοχής των πολιτών σε κλιματικές δράσεις, διευκολύνοντας τη συλλογική προσέγγιση προς την κατεύθυνση των περιβαλλοντικά θετικών πρακτικών, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για άμεση και συνεκτική δράση.

Το Σύμφωνο λειτουργεί ως μια πλατφόρμα διαμοιρασμού εμπειριών, προωθώντας την καινοτομία, σε τομείς όπως η γεωργία και ο τουρισμός, οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία πολλών Κρατών Μελών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Αυτή η ανταλλαγή γνώσεων μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, διασφαλίζοντας ότι οι οικονομικές δραστηριότητες συμβάλλουν θετικά στο μετριασμό της κλιματικής κρίσης.

Με 57 πλέον ενεργούς Πρεσβευτές του Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα, το Σύμφωνο είναι μια πρόσκληση για δράση, που ενώνει τις προσπάθειες για τον μετριασμό των κλιματικών επιπτώσεων, την προσαρμογή σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον και την πορεία προς ένα ανθεκτικό μέλλον.

Ως Συντονιστής του Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα έχει οριστεί ο οργανισμός ΙΝΖΕΒ. Για όποια πληροφορία σχετικά με το Σύμφωνο ή για δράσεις που θα σας ενδιέφερε να διοργανώσετε, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Συντονισμού στο inzeb@inzeb.org ή στο τηλέφωνο 210 6394608. Περισσότερες πληροφορίες για το Σύμφωνο για το Κλίμα, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Comments are closed.