Ο Όμιλος Motor Oil το 2023: Μείωση τζίρου, αλλά ισχυρά κέρδη και υψηλό μέρισμα

Παρότι ο Όμιλος Motor Oil Hellas βίωσε μείωση τζίρου περίπου 20% το 2023, κατάφερε να διατηρήσει ισχυρή κερδοφορία, χάρη σε μια σειρά από παράγοντες.

Κύρια σημεία:

  • Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 13,3 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 19,93% σε σχέση με το 2022.
  • Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 806,684 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16,5% σε σχέση με το 2022.
  • Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 1.383.225 χιλ. ευρώ, μειωμένα κατά 18,29%.
  • Η μείωση του τζίρου οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων, όπως η μείωση όγκου πωλήσεων (3,54%), η μείωση τιμών πετρελαίου (18,37%) και η αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ (2,62%).
  • Η Διοίκηση προτείνει μέρισμα 1,8 ευρώ ανά μετοχή, το υψηλότερο στην ιστορία της εταιρείας.

Σημαντικά γεγονότα:

  • Εκτεταμένο πρόγραμμα συντήρησης στο διυλιστήριο της μητρικής εταιρείας, με αντίκτυπο στον όγκο πωλήσεων.
  • Αύξηση των επενδύσεων σε 318 εκατ. ευρώ (από 258 εκατ. ευρώ το 2022).
  • Σημαντικό πρόγραμμα εξελίσεων στον τομέα των ΑΠΕ, με στόχο την υλοποίηση έργων 1 GW έως το 2025.

Προοπτικές:

  • Η Motor Oil παραμένει αισιόδοξη για τις μελλοντικές της προοπτικές, στηρίζοντας την ανάπτυξή της σε στρατηγικούς πυλώνες όπως η πράσινη ενέργεια, η ψηφιοποίηση και η επέκταση σε νέες αγορές.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο Όμιλος Motor Oil το 2023, η ισχυρή κερδοφορία, η υγιής οικονομική θέση και οι στρατηγικές επενδύσεις θέτουν τα θεμέλια για μελλοντική ανάπτυξη και δημιουργία αξίας για τους μετόχους.

Comments are closed.