Αυγενάκης: 81 εκ. € δημόσια δαπάνη για το φράγμα Αλμωπαίου και αρδευτικά στον Καλαμά

Αξιοποιούμε κάθε πόρο για την ενίσχυση της αρδευτικής δυναμικότητας της αγροτικής παραγωγής

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  Λευτέρης Αυγενάκης και ο αρμόδιος Υφυπουργός Διονύσης Σταμενίτης,σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Δημήτρη Οδ. Παπαγιαννίδη, ανακοινώνουν ότι εκδόθηκε ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων μετά την ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 4/03-01-2024Πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1:«Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022.

Στο πίνακα παρουσιάζονται:

Α) Οι παραδεκτέςαιτήσεις στήριξης που επιλέγονται προς ένταξη με επιλέξιμη δημόσια δαπάνη: 81.370.381,23 €είναι οι εξής:

Τίτλος πράξης

 

Επιλέξιμο ποσό Δημόσιας Δαπάνης  
ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΣΟΥ ΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑ 6.387.381,23
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΛΜΩΠΑΙΟΥ ΚΑΛΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ

74.983.000,00

 

 

Β) Οι μη παραδεκτές αιτήσεις στήριξης λόγω μη εκπλήρωσης κριτηρίων επιλεξιμότητας ή/και βαθμολογίας μικρότερης της ελάχιστης που ορίζει η πρόσκληση.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξέταση του κάθε κριτηρίου επιλεξιμότητας  και τη βαθμολόγηση του κάθε κριτηρίου επιλογής τόσο της παραδεκτής, όσο και των μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης αναγράφονται στο Ο.Π.Σ.Α.Α..

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Π.Α.Α. 2014 – 2022 και στη σχετική πρόσκληση (παρ. 6.1), οι Δικαιούχοι δύναται να υποβάλλουν προσφυγή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών, από την επομένη ημέρα της αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Πίνακα στις Υπηρεσίες των Δικαιούχων.

(Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφυγών η 25/04/2024 ώρα 23:59:59)

Οι τυχόν προσφυγές υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ο.Π.Σ.Α.Α. προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων – Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ.

Με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης των προσφυγών θα επικαιροποιηθεί ο πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου.

Ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Α.Α.: www.agrotikianaptixi.gr.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, δήλωσε τα εξής: «Το νερό αποτελεί βασικό στοιχείο για τον πρωτογενή τομέα. Χωρίς νερό δεν υπάρχει παραγωγή. Αξιοποιούμε κάθε πόρο για την ενίσχυση της αρδευτικής δυναμικότητας της αγροτικής παραγωγής, ώστε και τα καλλιεργήσιμα στρέμματα να αυξήσουμε και το κόστος παραγωγής να μειώσουμε.  Με σταθερά βήματα υλοποιούμε το στόχο μας για έναν αγροτικό τομέα που θα αποτελεί βασικό πυλώνα της της ελληνικής οικονομίας προς όφελος πάντα των Ελλήνων αγροτών».

Comments are closed.