Οι πόλεις αποτελούν το κλειδί για μια Ευρώπη ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή

Φιλόδοξοι στόχοι προσαρμογής μπορούν να επιταχύνουν την πρόοδο

Η πλειονότητα των Ευρωπαίων κατοικεί σε αστικές περιοχές και οι πόλεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προστασία των πολιτών και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών κοινωνιών απέναντι στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (EEA), που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, εξετάζει την αστική προσαρμογή στην Ευρώπη, παρουσιάζοντας τις ενέργειες που αναλαμβάνουν οι πόλεις για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων κλιματικών κινδύνων και τις ήδη επιτυχημένες πρακτικές.

Η έκθεση του EEA με τίτλο «Αστική προσαρμογή στην Ευρώπη» υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη προσαρμογής των ευρωπαϊκών πόλεων στην κλιματική αλλαγή και παρέχει μια επισκόπηση των ενεργειών που αναλαμβάνουν. Η έκθεση αποτελεί μια πλούσια πηγή πληροφοριών για την υποστήριξη των πολιτικών προσαρμογής στο κλίμα σε ολόκληρη την Ευρώπη, από το επίπεδο της ΕΕ έως το δημοτικό επίπεδο.

Καθώς οι ευρωπαϊκές πόλεις πλήττονται όλο και περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες, καθίσταται σαφής η ανάγκη για επενδύσεις στην ανθεκτικότητα των αστικών κοινωνιών, αναφέρει η έκθεση του EEA. Οι πόλεις διαδραματίζουν ουσιαστικό ρολό στην εφαρμογή των μέτρων προσαρμογής, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές συνθήκες και τις συγκεκριμένες ευπάθειες.

Οι ευρωπαϊκές πόλεις προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή μέσω ενός ευρέος φάσματος αποτελεσματικών ενεργειών, όπως ο πολεοδομικός σχεδιασμός και οι οικοδομικοί κώδικες, τα οικονομικά κίνητρα και οι ασφαλίσεις, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και οι ενημερωτικές εκστρατείες. Αναδυόμενοι τομείς ευκαιριών για την προσαρμογή περιλαμβάνουν την προώθηση της αστικής γεωργίας, τη δημιουργία πιο βιώσιμων δημόσιων χώρων και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επιπλέον, οι πόλεις εφαρμόζουν ολοένα και περισσότερο λύσεις βασισμένες στη φύση, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο 91% των τοπικών σχεδίων προσαρμογής που αναλύθηκαν στην έκθεση. Οι λύσεις βασισμένες στη φύση είναι αποτελεσματικές για την ψύξη και την συγκράτηση των υδάτων στις πόλεις, ενώ παρέχουν επίσης πολλά άλλα οφέλη όπως χώρους αναψυχής και μείωση της ρύπανσης. Ωστόσο, λόγω του μεγέθους των αναμενόμενων κλιματικών επιπτώσεων, μπορεί ακόμα να χρειαστεί να συνδυαστούν οι προσεγγίσεις που βασίζονται στη φύση με άλλους τύπους ενεργειών, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών υποδομών, επισημαίνει η έκθεση του EEA.

Η έκθεση του EEA επισημαίνει αρκετές προϋποθέσεις για την επιτυχία της προσαρμογής. Αυτές περιλαμβάνουν τη διαρκή πολιτική δέσμευση που συχνά συνδέεται με επαρκή μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, τη χρηστή διακυβέρνηση και τη συμμετοχή των τοπικών πολιτών, την ανταλλαγή γνώσεων με άλλες πόλεις και τη λήψη αποφάσεων με βάση τη γνώση.

Η έκθεση τονίζει ότι η προσαρμογή απαιτείται σε όλους τους τομείς και σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και ότι οι ενέργειες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τόσο τις τρέχουσες κλιματικές επιπτώσεις όσο και να προστατεύσουν από μεγαλύτερους, μελλοντικούς κινδύνους. Η έκθεση του EEA υπογραμμίζει επίσης ότι εάν οι ενέργειες που αναλαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο πρόκειται να κλιμακωθούν σωστά, απαιτούνται πολύ πιο χειροπιαστές μετρήσεις για την αξιολόγηση της προόδου. Σήμερα, μόνο το 2% των δεικτών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση σε τοπικά σχέδια προσαρμογής συνδέονται με έναν συγκεκριμένο στόχο προσαρμογής.

Η έκθεση του EEA υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι πόλεις μπορούν να μάθουν η μία από την άλλη και να μοιραστούν τις καλύτερες πρακτικές.

Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι επιχειρήσεις μπορούν να επενδύσουν σε έργα προσαρμογής, όπως η ανάπτυξη ανθεκτικών υποδομών ή η υποστήριξη λύσεων βασισμένων στη φύση.

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή είναι μια συνεχής διαδικασία. Οι πόλεις θα πρέπει να συνεχίσουν να παρακολουθούν τις κλιματικές επιπτώσεις και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους ανάλογα.

Καταλήγοντας η έκθεση του EEA αποτελεί μια χρήσιμη πηγή πληροφοριών για όλους όσους εμπλέκονται στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε αστικό επίπεδο. Παρέχει μια επισκόπηση των προκλήσεων και ευκαιριών που αντιμετωπίζουν οι πόλεις, καθώς και παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών. Η έκθεση υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για επείγουσα και φιλόδοξη δράση σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης.

Εδώ μπορείτε να δείτε όλη την έρευνα

Comments are closed.