ΔΕΗ: Παρουσιάστηκε η πρώτη έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης

Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον υπολογισμό των αερίων του θερμοκηπίου, την ανάλυση ουσιαστικότητας και τις επιδόσεις βάσει των δεικτών ESG.

Η πρώτη έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου ΔΕΗ που περιλαμβάνει τον ΔΕΔΔΗΕ, τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και τις μικρότερες θυγατρικές του Ομίλου παρουσιάστηκε σήμερα.

Στην Έκθεση παρουσιάζονται για πρώτη φορά:

– τα αποτελέσματα του υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της ΔΕΗ και των θυγατρικών της (Λιγνιτική Μεγαλόπολης, Λιγνιτική Μελίτης), αλλά και του ΔΕΔΔΗΕ, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένου προτύπου. Οι υπολογισμοί αυτοί, τονίζει η ΔΕΗ, αποτελούν μία πολύ σημαντική βάση ώστε να μπορέσει να μειώσει ο Όμιλος περαιτέρω τις εκπομπές του στο μέλλον, μέσα από την υλοποίηση του επιχειρηματικού του σχεδίου για τον ενεργειακό μετασχηματισμό της χώρας, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των δεσμεύσεων της χώρας μας, στο πλαίσιο των διεθνών συμφωνιών και θεσμών που συμμετέχει για μηδενικούς ρύπους το 2050.

– Η Ανάλυση Ουσιαστικότητας (Materiality Analysis) των θεμάτων Βιώσιμης Ανάπτυξης για τον ΔΕΔΔΗΕ και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες (για τη ΔΕΗ η Ανάλυση Ουσιαστικότητας διενεργείται για πέμπτη φορά). Δώδεκα χιλιάδες ογδόντα έξι (12.086) συμμετέχοντες από όλες τις ομάδες ενδιαφερομένων μερών, ιεράρχησαν τα Θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης που τους ετέθησαν, παράλληλα με τις Διοικήσεις των Εταιρειών του Ομίλου με σκοπό τη συμβολή στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση.

– Οι επιδόσεις βάσει του δείκτη ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών καθώς και η σταδιακή ανταπόκριση της εταιρείας στις συστάσεις του TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) με τη διαμόρφωση σχετικών κλιματικών σεναρίων και πώς αυτά ενδέχεται να επηρεάζουν τη λειτουργία και την οικονομική επίδοση του Ομίλου ΔΕΗ στο μέλλον.

– Η πρόοδος σε επιμέρους στόχους που είχαν τεθεί από τις Διευθύνσεις της ΔΕΗ για το 2020 και η παρουσίαση των επτά Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που συμβάλλουν περισσότερο με τις δράσεις και τις επιδόσεις οι Εταιρείες του Ομίλου, από το σύνολο των δεκαεπτά που έχει θέσει ο ΟΗΕ.

Η Έκθεση επίσης περιλαμβάνει ενημέρωση για τα σημαντικά στοιχεία του 2021, αλλά και στοιχεία από το νέο επικαιροποιημένο business plan 2022 -2026, ενώ παρουσιάζει και στόχους που έχει θέσει η Εταιρεία για το μέλλον, τους οποίους θα διευρύνει και θα εξελίξει και σε επίπεδο Ομίλου με μακροπρόθεσμη προοπτική και θα δημοσιευθούν στην επόμενη Έκθεση.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, δήλωσε σχετικά: «Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 αποτελεί την πρώτη αποτύπωση των δράσεών μας για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση, σε επίπεδο Ομίλου. Τα στοιχεία που παρατίθενται επιβεβαιώνουν τις σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνουμε για τον μετασχηματισμό του Ομίλου ΔΕΗ, αποτελώντας παράλληλα την «πυξίδα» για όσα πρέπει να γίνουν στο μέλλον. Είναι η απόδειξη για τη νέα στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης που διαμορφώνουμε και εξελίσσουμε με σκοπό την ενσωμάτωσή της σε όλες τις δομές, την κουλτούρα και την αλυσίδα παραγωγής αξίας του Ομίλου.

Σκοπός μας άλλωστε είναι να μπορούμε να διαμοιράζουμε ολοένα και μεγαλύτερη ωφέλεια, μετρήσιμη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, τους πελάτες, τους εργαζομένους, τους μετόχους μας και την ευρύτερη ελληνική κοινωνία καθιστώντας τον Όμιλο ΔΕΗ πρωτοπόρο για τον ενεργειακό κλάδο στην Νοτιοανατολική Ευρώπη».

Comments are closed.