Κρι Κρι: Μπήκε δυναμικά στον δείκτη Athex ESG

Για να ενταχθεί μια εταιρεία στον συγκεκριμένο δείκτη, θα πρέπει να έχει δημοσιεύσει στην ετήσια οικονομική της έκθεση στοιχεία που βασίζονται στους δείκτες ESG

Στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος περιλαμβάνει τις εταιρείες που υιοθετούν και προβάλλουν τις πρακτικές τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης, εισήλθε από τις 19 Δεκεμβρίου 2022 η ελληνική γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για να ενταχθεί μια εταιρεία στον συγκεκριμένο δείκτη, θα πρέπει να έχει δημοσιεύσει στην ετήσια οικονομική της έκθεση στοιχεία που βασίζονται στους δείκτες ESG και στη συνέχεια γίνεται η επιλογή βάσει της τελικής βαθμολογίας ESG. To 2021 εντάχθηκαν οι πρώτες 35 εταιρείες, ενώ με την 1η αναθεώρηση εντάχθηκαν 13 ακόμη, μεταξύ το οποίων και η Κρι Κρι.

Η Κρι Κρι στην ετήσια οικονομική έκθεση του 2021 δημοσίευσε στοιχεία που αφορούσαν ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες ESG. Συγκεκριμένα, όσον αφορά το περιβάλλον (Environment) γνωστοποίησε στοιχεία σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, την ενεργειακή κατανάλωση, τη διαχείριση αποβλήτων, τους κινδύνους και ευκαιρίες από την κλιματική κρίση, καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις συσκευασιών. Όσον αφορά στον πυλώνα κοινωνία (Society), δημοσιεύτηκαν στοιχεία αναφορικά με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders), τις γυναίκες εργαζόμενες, τις γυναίκες εργαζόμενες σε διευθυντικές θέσεις, την κινητικότητα προσωπικού, την πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις ώρες κατάρτισης ανά εργαζόμενο, καθώς και του κόστους κατάρτισης, τη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων και την ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων. Τα δημοσιοποιημένα στοιχεία για την εταιρική διακυβέρνηση (Governance) αφορούσαν τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, την εποπτεία βιώσιμης ανάπτυξης, την πολιτική επιχειρηματικής δεοντολογίας, την πολιτική ασφάλειας δεδομένων και άλλα ουσιαστικά θέματα.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Κρι Κρι, Παναγιώτης Τσινάβος, δήλωσε σχετικά: «Η είσοδος της Κρι Κρι στον δείκτη Athex ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτελεί επιβράβευση της αφοσίωσής μας σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης. Εξάλλου, η Κρι Κρι, από την αρχή της λειτουργίας της δρούσε πάντοτε με σεβασμό στη φύση και τον άνθρωπο. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι αρχές της βιωσιμότητας και της αειφόρου ανάπτυξης θεσμοθετούνται πλέον στον επενδυτικό κλάδο, συμβάλλοντας στην προσέλκυση σημαντικών επενδυτικών κεφαλαίων».

Comments are closed.