Τα κύρια αποτελέσματα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας

Ταχείες και διαρθρωτικές αντιδράσεις στην κατάσταση στον αγροτικό τομέα

Το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας συζήτησε την απάντηση της ΕΕ στις τρέχουσες ανησυχίες στον γεωργικό τομέα, με βάση την καθοδήγηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 21-22 Μαρτίου 2024.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι ηγέτες της ΕΕ κάλεσαν το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας να προχωρήσει τις εργασίες σε διάφορα σκέλη, συμπεριλαμβανομένων πιθανών βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων για τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την απλούστευση για τους γεωργούς, καθώς και για την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και στη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού.

Οι Υπουργοί Γεωργίας έκαναν απολογισμό των μέτρων που ελήφθησαν και των πρωτοβουλιών που παρουσιάστηκαν μέχρι στιγμής ως μέρος της απάντησης της ΕΕ και έδωσαν περαιτέρω πολιτικές κατευθύνσεις για τα επόμενα βήματα.

“Δεσμευόμαστε να αντιμετωπίσουμε τις νόμιμες ανησυχίες των αγροτών μας. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα το αποδεικνύουν ξεκάθαρα. Εργαστήκαμε και επιτύχαμε σε τρία σκέλη: μείωση του διοικητικού φόρτου, βελτίωση των αποδοχών των αγροτών και διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Η έγκριση της πρότασης για την απλούστευση της ΚΓΠ είναι ένα περαιτέρω συγκεκριμένο παραδοτέο και, μόλις εγκριθεί οριστικά από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, θα ωφελήσει τους αγρότες σε όλη την Ευρώπη στοχεύοντας σε μεγαλύτερη προβλεψιμότητα, ενώ αντικατοπτρίζει καλύτερα την καθημερινή τους πραγματικότητα” δήλωσε ο David Clarinval, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης του Βελγίου και Υπουργός για τους Αυτοαπασχολούμενους, τις ΜΜΕ και τη Γεωργία, τις Θεσμικές Μεταρρυθμίσεις και τη Δημοκρατική Ανανέωση

Κατά τη συνεδρίαση, το Συμβούλιο χαιρέτισε τις πρόσφατες πρωτοβουλίες και προτάσεις της Επιτροπής και παρείχε περαιτέρω πολιτική καθοδήγηση σχετικά με τα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν, ιδίως στα ακόλουθα σημεία:

τη συνολική δέσμη μέτρων απλούστευσης που προτείνει η Επιτροπή προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος για τους γεωργούς και
τις προτάσεις της Επιτροπής για την ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, για παράδειγμα με τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για το κόστος παραγωγής, τα περιθώρια κέρδους και τις εμπορικές πρακτικές
Επιπλέον, οι υπουργοί γεωργίας χαιρέτησαν την έγκριση από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του κειμένου της πρότασης για τροποποίηση ορισμένων τμημάτων της ΚΓΠ που θα επιτρέψουν μεγαλύτερη ευελιξία για τη συμμόρφωση με ορισμένες περιβαλλοντικές και άλλες απαιτήσεις. Αυτή η έγκριση θα επιτρέψει την ταχεία τελική έγκριση του κειμένου, μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει τη θέση του στην Ολομέλεια.

Το Συμβούλιο τόνισε επίσης τη σημασία της διασφάλισης δίκαιων αποδοχών για τους γεωργούς και της αύξησης της διαφάνειας στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Το Συμβούλιο χαιρέτισε τις σχετικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής.

Τέλος, το Συμβούλιο επιβεβαίωσε εκ νέου την πολιτική του βούληση να αντιμετωπίσει τις θεμιτές ανησυχίες που εξέφρασαν οι αγρότες και θα επανεξετάσει το θέμα αυτό σε μελλοντική συνεδρίαση. Έδωσε επίσης εντολή στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίας να συνεχίσει τις εργασίες για αυτά τα θέματα.

Comments are closed.