Ένα Μετασχηματιστικό Όραμα για τους Ωκεανούς μας – Το Μανιφέστο για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς

Οι ωκεανοί μας βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, αντιμέτωποι με πολλούς κινδύνους.

Η Ευρώπη, ο Jacques Delors και το Ίδρυμα Oceano Azul πρωτοπορούν για μια μετασχηματιστική προσέγγιση στη διακυβέρνηση των ωκεανών και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του πρωτοποριακού εγχειρήματος «Μανιφέστο για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς». Αυτή η συνεργατική προσπάθεια φέρνει μαζί της κορυφαίους διανοητές στον τομέα της γαλάζιας οικονομίας και της διακυβέρνησης των ωκεανών.

Διαβάστε εδώ το Business Voice Week

Οι ωκεανοί μας αποτελούν τον πυρήνα του πλανήτη μας, παρέχοντας ζωτικής σημασίας πόρους, ρυθμίζοντας το κλίμα και υποστηρίζοντας τη βιοποικιλότητα. Διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην παραγωγή οξυγόνου, την απορρόφηση διοξειδίου του άνθρακα και τη διατήρηση της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδας. Ωστόσο, οι ωκεανοί μας βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης. Απειλούνται από την υπεραλίευση, η οποία εξαντλεί τα ιχθυαποθέματα με ταχείς ρυθμούς, τη ρύπανση από πλαστικά και άλλα απόβλητα, την οξίνιση των ωκεανών λόγω της αυξημένης απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα και την κλιματική αλλαγή, η οποία προκαλεί την άνοδο της στάθμης της θάλασσας και την αποσταθεροποίηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Το Μανιφέστο για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς καλεί σε μια τολμηρή και ολοκληρωμένη στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της γαλάζιας οικονομίας για ένα βιώσιμο μέλλον. Η γαλάζια οικονομία περιλαμβάνει όλους τους οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με τους ωκεανούς, όπως η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, η ναυτιλία, ο παράκτιος τουρισμός, η παραγωγή ενέργειας από τους ωκεανούς και η θαλάσσια βιοτεχνολογία. Το μανιφέστο υποστηρίζει ότι η γαλάζια οικονομία μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι αναπτυχθεί με βιώσιμο τρόπο.

Διαβάστε εδώ το Business Voice Week

Το μανιφέστο προτείνει ένα ευρύ φάσμα μέτρων, όπως:

  • Αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών μας μέσω της αειφόρου αλιείας, η οποία θέτει όρια στην αλιευτική δραστηριότητα για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων. Επίσης, προτείνει την αυστηρότερη νομοθεσία για τη ρύπανση, συμπεριλαμβανομένων των πλαστικών αποβλήτων, και την ενισχυμένη θαλάσσια προστασία μέσω της δημιουργίας περισσότερων θαλάσσιων ιερών και θαλάσσιων περιοχών που υπόκεινται σε αυστηρότερους κανονισμούς.
  • Επενδύσεις σε θαλάσσια έρευνα και καινοτομία για την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για τις προκλήσεις των ωκεανών. Αυτό περιλαμβάνει την έρευνα για την αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την παρακολούθηση της θαλάσσιας ρύπανσης.
  • Ενίσχυση της διακυβέρνησης των ωκεανών μέσω καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και με τρίτες χώρες. Αυτό περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός ισχυρού νομικού πλαισίου για τη διακυβέρνηση των ωκεανών, καθώς και την ενίσχυση της ικανότητας των χωρών να διαχειρίζονται τους ωκεανούς τους αποτελεσματικά.
  • Ενημέρωση του κοινού σχετικά με την κρίσιμη σημασία των ωκεανών για την υγεία του πλανήτη και την ευημερία μας. Αυτό περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση για τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι ωκεανοί μας και την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στις προσπάθειες για την προστασία τους.

Διαβάστε εδώ το Business Voice Week

Το Μανιφέστο για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς αποτελεί σημαντικό βήμα προς μια πιο βιώσιμη σχέση με τους ωκεανούς μας και καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διακυβέρνησης των ωκεανών και της γαλάζιας οικονομίας. Εάν ενεργήσουμε τώρα, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι ωκεανοί μας παραμένουν υγιείς και παραγωγικοί για τις γενιές που έρχονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μανιφέστο για ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς, μπορείτε να ανατρέξετε στο σχετικό έγγραφο 

Comments are closed.