Ευρωπαϊκή Ένωση: Πιο αυστηρά όρια εκπομπών CO2 για τα βαρέα οχήματα

Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε επίσημα σήμερα πιο αυστηρούς κανονισμούς για τις ç των βαρέων οχημάτων, τροποποιώντας και ενισχύοντας τους υπάρχοντες κανόνες της Ένωσης. Οι ενημερωμένοι κανόνες αποσκοπούν στη περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές και εισάγουν νέους στόχους για το 2030, το 2035 και το 2040.

Τα αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές CO2 θα συμβάλουν στην αύξηση του ποσοστού των οχημάτων μηδενικών εκπομπών στον στόλο των βαρέων οχημάτων σε ολόκληρη την ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διατήρηση και την ενίσχυση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου.

Μεγαλύτερο πεδίο εφαρμογής

Σύμφωνα με τους αναθεωρημένους κανόνες, το πεδίο εφαρμογής του υφιστάμενου κανονισμού θα διευρυνθεί έτσι ώστε σχεδόν όλα τα νέα βαρέα οχήματα με πιστοποιημένες εκπομπές CO2 – συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων φορτηγών, των αστικών λεωφορείων, των υπεραστικών λεωφορείων και των ρυμουλκών – να υπόκεινται σε στόχους μείωσης των εκπομπών.

Νέοι στόχοι μείωσης εκπομπών

Οι νέοι κανόνες διατηρούν τον υπάρχον στόχο για το 2025 που έχει ήδη τεθεί σε μείωση των εκπομπών κατά 15% για βαριά φορτηγά άνω των 16 τόνων. Σύμφωνα με τους κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2030 και μετά, ο κανονισμός θεσπίζει επίσης τους ακόλουθους νέους στόχους:

  • Μείωση των εκπομπών κατά 45% από το 2030 (αύξηση από 30%)
  • Μείωση των εκπομπών κατά 65% από το 2035
  • Μείωση των εκπομπών κατά 90% από το 2040

Αυτοί οι στόχοι θα ισχύουν για μεσαία φορτηγά, βαρέα φορτηγά άνω των 7,5 τόνων και λεωφορείων, καθώς και για τα αντίστοιχα οχήματα ειδικού τύπου από το 2035 και μετά.

Στόχος μηδενικών εκπομπών για αστικά λεωφορεία

Οι νέοι κανόνες εισάγουν στόχο 100% μηδενικών εκπομπών για τα νέα αστικά λεωφορεία έως το 2035, με ενδιάμεσο στόχο 90% για αυτή την κατηγορία έως το 2030. Τα υπεραστικά λεωφορεία θα εξαιρεθούν από αυτόν τον στόχο, καθώς θα θεωρηθούν ως υπεραστικά λεωφορεία για τους σκοπούς της μέτρησης της μείωσης των εκπομπών.

Ο κανονισμός θα υπογραφεί τώρα και θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ. Θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευση του.

Η αποτελεσματικότητα και ο αντίκτυπος του τροποποιημένου κανονισμού θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή το 2027.

Η Επιτροπή θα πρέπει επίσης, μεταξύ άλλων, να αξιολογήσει τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας κοινής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση και την αναφορά των συνολικών εκπομπών CO2 κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής των νέων βαρέων οχημάτων.

Comments are closed.